Föris/Eftis verksamhet

Föris/Eftis verksamhet

Föris /och eftis

För fritidshemsplatser gäller att man årligen, inför varje nytt skolår, inlämnar en ny ansökan om fritidshemsplats.

Ansökningsblankett kan fås från omvårdnadskansliet i Kattby eller kan även laddas ner längst ner på sidan.

För fritidsverksamhet uppbärs 65 % av familjens individuella månadsavgift för heldagsvård (max 156,00 € / månad)

Telefon: 018-364 580 mobil: 0457 343 3596