Barnskydd

Barnskydd

Barnskydd

Socialkansliet ansvarar för det lagstadgade barnskyddet och ungdomsvården. Avsikten med barnskyddslagstiftningen är i första hand att tillhandahålla hjälp och stöd till familjer där barn riskerar att fara illa. Man kan vända sig till socialkansliet om:

  • man behöver hjälp och råd i sin livssituation.
  • man är oroad över barns och ungdomars situation.
  • man vill anmäla att barn far illa.

Familjearbete

Familjearbete är en förebyggande och/eller korrigerande stödåtgärd inom barnskyddets öppna vård för familjer och ungdomar i behov av stöd. Målsättningen är att finna och förstärka barnfamiljens och ungdomarnas egna resurser att klara av vardagen. Genom diskussioner och genom att göra saker tillsammans med familjen/ungdomarna strävar man efter en förändring i familjens situation.

Anmälan om barnskydd

En barnskyddsanmälan kan göras av var och en som känner oro för att ett barn far illa och som därför misstänker att det finns ett behov av att utreda om barnet behöver hjälp av kommunens barnskydd. Anmälan lämnas/skickas till socialkansliet i den kommun där barnet vistas stadigvarande.

Anmälan om barnskydd för anmälningspliktiga

Den som är anställd eller innehar ett förtroendeuppdrag inom social- och hälsovården, undervisningsväsendet, ungdomsväsendet, polisväsendet, en församling eller något annat religiöst samfund och de som är anställda hos en annan producent av socialservice eller hälsovårdsservice, utbildningsanordnare, fritidshemsverksamhet samt yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården är skyldiga att utan dröjsmål och utan hinder av sekretessbestämmelserna göra en anmälan till det organ som ansvarar för socialvården i kommunen om de i sin uppgift fått vetskap om ett barn vars behov av vård och omsorg, omständigheter som äventyrar barnets utveckling eller eget beteende förutsätter att behovet av barnskydd utreds.