Utkomststöd

Utkomststöd

Om dina eller din familjs inkomster inte räcker till de dagliga utgifterna kan du ansöka om utkomststöd. Tanken med utkomststödet är att det skall vara tillfälligt. Det betalas ut först i sista hand när övriga inkomster och förmåner som pension, arbetslöshetsersättning, sjukdagpenning och bostadsbidrag inte räcker till. Samtidigt som ni gör ansökan går ni tillsammans med socialsekreteraren igenom olika sätt att försöka bättra på ekonomin.

Grunddel Stöd/månad  
Ensamstående/ensamförsörjare 514,79 €  
Andra som fyllt 17 år (makar/sambor) 437,57 €  
Person som fyllt 17 år och bor hos en förälder 375,79 €  
Barn i åldern 10-16 år 360,36 €  
Barn under 10 år 339,76 €  

I grunddelen ingår:

Kost, kläder, smärre hälsovårdsutgifter, personlig hygien, hemmets hygien, lokaltrafikavgift, dagstidning, tv-licens, telefon, it, hobby- och rekreationsverksamhet samt motsvarande utgifter som hänför sig till det dagliga uppehället.

Andra utgifter som beaktas i normberäkningarna är:

Boendekostnader som exempelvis: hyra, bolagsvederlag, räntor på bostadslån(enligt bostadsbidragsnormerna), värmekostnader, elräkningar, vattenräkningar.

Hem- och brandförsäkring, fastighetsskatt, större hälsovårdsutgifter m.m.

  • kontoutdrag för samtliga bankkonton för de senaste två månaderna
  • intyg över löneinkomsterna för de två senaste månaderna, t.ex. lönespecifikation
  • intyg över pensioner och bidrag
  • intyg över samtliga övriga inkomster, t.ex. förmåner från FPA
  • skatteintyg över senast fastställda beskattning
  • intyg över samtliga övriga inkomster
  • andra intyg som har betydelse för den ekonomiska situationen, t.ex. sjukintyg eller intyg över att du är arbetslös/studerande
  • fakturor som gäller hushållets utgifter
  • giltigt hyresavtal eller intyg över räntor på bostadslån
  • intyg över föregående månads hyresbetalning, antingen med kvitto eller genom uppgift i kontoutdrag