Ändring av information och rekommendationer angående anordnandet av närundervisning i undantagsförhållanden för yngre skolelever

Regeringen beslutade 16.3.2020 vidta exceptionella åtgärder för att bromsa upp coronavirusepidemins spridning. Syftet med åtgärderna är att skydda befolkningen och trygga samhällets funktionsduglighet. Statsrådet utfärdade den 17 mars 2020 förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med beredskapslagen.

 

Idag 20.3.2020 har regeringen antagit ett förslag till ändring av förordningen om ändring av 3 § i statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning. Ändringen har gjorts på grund av påpekanden från grundlagsutskottet. Ändringen ökar elevernas lika rätt att vid behov få närundervisning i enlighet med lagen om grundläggande utbildning. För elever i årskurs fyra till nio ordnas undervisningen som distansundervisning och genom alternativa undervisningsmetoder istället för närundervisning. Syftet med begränsningarna är i första hand att förhindra spridningen av coronaviruset.

Ändringen av förordningen gäller även på Åland och träder i kraft 23.3.2020..

Förändringen i förordningen avser ändringar i kommunernas skyldighet att ordna undervisning i åk 1-3.

 

Följande gäller från och med måndag 23 mars 2020:

Grundskola:

Kommunen har skyldighet att ordna undervisning till alla grundskoleelever i årskurs 1-3. Undervisningen kan ordnas som närundervisning eller som undervisning på annan plats, dvs distans oberoende av vårdnadshavarnas yrkesutövning.  Kravet på att vårdnadshavarna skall arbeta inom branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion har tagits bort ur förordningen. Man rekommenderar ändå att även elever i årskurs 1-3 deltar i undervisningen på distans i mån av möjlighet. Närundervisning ordnas också för elever som fått beslut om särskilt stöd samt för elever som omfattas av förlängd läroplikt.

 

Elever som deltar i närundervisning har rätt till både skolskjuts och skolmåltid.

 

Barnomsorg:

 

Alla barn kan vid behov utnyttja tjänster inom barnomsorgen. Ansvaret att ordna barnomsorg kan frångås i en situation där barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare kan ordna skötseln av barnet på annat sätt. Syftet med bestämmelsen är att garantera att alla barn vars föräldrar eller andra vårdnadshavare inte kan ordna skötseln av barnet på annat sätt, kan delta i småbarnspedagogisk verksamhet.  Föräldrarna bedömer behovet.

 

Fritidshemsverksamhet:

Fritidshemsverksamhet erbjuds de elever, i årskurs 1-3, som vid behov får undervisning även som närundervisning och redan är inskrivna i verksamheten.

 

Gruppens storlek:

 

Närundervisning i åk 1-3 eller verksamhet i barnomsorgen betraktas inte som offentliga sammankomster och regeln om tio personer behöver inte följas. Rekommendationen är att arbeta i mindre grupper för att förhindra smittospridning och för att underlätta städning och god hygien.