BESÖKSFÖRBUD HOS BOENDESERVICEENHETER FÖR ÄLDRE OCH ANDRA RISKGRUPPER

Landskapsregeringen förbjuder med stöd av 17 § i lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) besök i kommunala boendeserviceenheter med dygnet runt verksamhet för äldre och andra riskgrupper. Besluts-rätten och ansvaret i prövningen från fall till fall hör till enhetens chef. Beslutet träder i kraft 1 juli och upphör 31 juli 2020 klockan 24:00.Klientutrymmena i kommunala boendeserviceenheter med dygnet runt verksamhet för äldre och andra riskgrupper ska fortsättningsvis huvudsakligen vara stängda för andra än enhetens personal.Besök kan dock tillåtas beaktande följande;' 
- För äldre och klienter i övriga riskgrupper vid boendeserviceenheter med dygnet runt verksamhet ska det ordnas möjlighet att träffa anhöriga med tillräckliga skyddsarrangemang utomhus och inomhus t.ex. genom separata skyddade besöksrum. 
- Besöksförbudet gäller inte personer som ger klienten nödvändig service, såsom personliga assistenter eller personer som arbetar med klientens rehabilitering. 
- Besökare ska vara symtomfria. 
- Institutet för hälsa och välfärds (www.thl.fi) allmänna föreskrifter om förhindrande av smittspridning t.ex. gällande hygien och fysiska avstånd ska följas. 
- Landskapsregeringens rekommendationer om användning av skyddsutrustning ska följas. 
Med stöd av 91 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar verkställs detta beslut omedelbart och ska iakttas omedelbart trots eventuellt överklagande.Landskapsregeringen rekommenderar att boendeserviceenheter inom den privata och tredje sektorn fattar motsvarande beslut.Om landskapsregeringen bedömer att den epidemiologiska situationen så kräver kan landskapsregeringen komma att ändra beslutet eller dess giltighetstid.