FOLKOMRÖSTNING I HAMMARLAND

KUNGÖRELSE
 Rådgivande kommunal folkomröstning om kommunindelning

 Frågan i den rådgivande folkomröstningen syftar till att ta reda på kommuninvånarnas åsikt gällande om Hammarlands kommun skall fortsätta som självständig kommun eller slås ihop med andra kommuner i landskapet Åland. Frågeställningen du tar ställning till vid röstningstillfället är ”Skall Hammarlands kommun fortsätta som självständig kommun?” Svarsalternativen är ”Ja”, ”Nej” eller ”Kan ej ta ställning”.

 Denna omröstning kan du delta i på två sätt antingen genom att brevrösta eller genom att rösta på folkomröstningsdagen den söndagen 28 januari 2018.

 Folkröstningsdagen:
 Folkomröstningen sker söndagen den 28 januari 2018  kl 9.00 - 20.00. Vallokal i Hammarlands kommun är Kommungården, Klockarvägen 3 i Kattby.

 Brevröstningen:
 Brevrösta kan du göra genom att begära röstningshandlingar av Centralnämnden i Hammarlands kommun, Klockarvägen 3, AX-22240 Hammarland eller per e-post info@hammarland.ax .

 Din röst måste vara centralnämnden tillhanda på ovan nämnd adress senast fredagen 26 januari kl.19. Röster som anländer senare kommer inte att godkännas. Räkna också med att det kan ta upp till en vecka att få handlingarna och lika lång tid att få dem returnerade om du anlitar posten. Det går också att lämna ytterkuvertet i kommunens postlåda vid kommunkansliet eller till kansliet (i regel bemannat vardagar minst mellan kl.08.30 – 16.00). Brevröstningsmaterialet kommer att finnas tillhanda på kommunkansliet fr.o.m. tisdagen 2 januari 2018.

 Ta med din id-handling som intygar vem du är. Röstberättigad i folkomröstning är den som 1) fyller 18 år senast på röstningsdagen, 2) har kommunen som hemkommun den dagen fullmäktige fattade beslutet om folkomröstning d.v.s. 16.11.2017, 3) har åländsk hembygdsrätt. Obs! Det räcker med att kriterierna 1) och 2) uppfylls förutsatt att personen har haft en kommun i landskapet som hemkommun under ett år före röstningsdagen (d.v.s. senast fr.o.m. 29.01.2017).

 Folkomröstningen sker på samma dag som valet av republikens president och i samma utrymmen men i skilda valbås och med skilda valsedlar.

 Resultatet redovisas på kommunens officiella anslagstavla kort efter omröstningsdagen, senast onsdagen 31 januari 2018. Du kommer att kunna hitta resultatet från en länk även, inom samma vecka, på kommunens hemsida www.hammarland.ax 

 Resultatet i en kommunal folkomröstning är enligt gällande lagstiftning alltid rådgivande.

 Hammarland den 20 december 2017

 Marie Lövgren
 Ordf centralnämnden
i Hammarlands kommun