Information om att beredskapslagen avslutats och undantagsförhållandet upphört tisdagen den 16 juni

Regeringen har på basis av översikten över coronaläget måndagen den 15 juni bedömt att coronavirusepidemin kan hanteras med myndigheternas normala befogenheter. Statsrådet har utfärdat förordningar genom vilka förordningarna om utövning av befogenheter enligt beredskapslagen upphävs, och konstaterade att det i landet inte längre råder sådana undantagsförhållanden som avses i 3 § i beredskapslagen. Förordningarna om upphävande träder i kraft och undantagsförhållandena upphörde tisdagen den 16 juni.
  I och med att undantagsförhållandet upphör innebär det att man återgår till normala befogenheter. Vilket innebär att följande befogenheter upphör:
  - rätten att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården. Landskapsregeringens utskick 75/S2/13.5.2020
  - undantaget vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen.Landskapsregeringens utskick 15.6.2020 84/S1/11.4.2020 
Dessutom upphör social- och hälsovårdsministeriets beslut att gälla:
  - skydd av klienter inom socialvården mot coronavirussjukdomen (covid-19). Landskapsregeringens utskick 49/S3/14.5.2020
  - läkemedelsförsörjningen som syftar till att säkerställa att bl.a. läkemedel, tillbehör och utrustning för läkemedlens användning osv
  - begränsning av försäljningen av salbutamolpreparat
  Begränsningar och restriktioner som beslutats om på basen av annan lagstiftning har inte upphört, t.ex. gränskontroll vid de inre gränserna och begränsningar enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Beslut om nya begränsningar, restriktioner, anvisningar och rekommendationer kan komma att tas beroende på hur det epidemiologiska läget utvecklas.