Kungörelse valresultat rådgivande folkomröstning den 28.1.2018

Kommunala centralnämnden har kungjort resultatet i den rådgivande kommunala folkomröstningen om kommunindelning söndagen den 28 januari 2018.

Frågeställningen väljarna tagit ställning till vid röstningstillfället var "Skall Hammarlands kommun fortsätta som självständig kommun?" Svarsalternativen är "Ja", "Nej" eller "Kan ej ta ställning".

Fördelningen av antalet godkända röster:

Ja 371 röster 59,1 %

Nej 193 röster 30,7 %

Kan ej ta ställning 64 röster 10,2 %

Valresultatet innebär därmed att alternativet "Ja" har fått flest röster, motsvarande 59,1 %. Totalt har 635 röster avgivits, varav 7 röster ogiltiga. Valdeltagandet uppgår till 52,7 %.

Resultatet i en kommunal folkomröstning är enligt gällande lagstiftning alltid rådgivande.

Kungörelse finns även tillgänglig på kommunens hemsida www. hammarland.ax.

Hammarland den 29 januari 2018,

Marie Lövgren

Ordf centralnämnden

i Hammarlands kommun