Samrådsmöte

Härmed kallas i enlighet med Plan- och bygglag kap. 6§30  till ett
 SAMRÅDSMÖTE
 med anledning en utkast till detaljplan för fastigheterna Björkebo I 4:15 och Björkebo 4:7 i Frebbenby i Hammarland.
 Tid:  måndagen den 7 december kl 19.00
 Plats: Kommungården
 Vid samrådsmötet presenteras planen av arkitekt Tiina Holmberg. Myndigheter, juridiska personer och enskilda som berörs av förslaget ges tillfälle till samråd    och att yttra sig antingen skriftligen eller muntligen angående planen. Utkast till detaljplan kan studeras i kommunkansliet eller via  www.hammarland.ax/kommunen/meddelanden.