SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS UPPMANING OM ÅTGÄRDER ENLIGT LAGEN OM SMITTSAMMA SJUKDOMAR FÖR ATT BEGRÄNSA OFFENTLIGA TILLSTÄLLNINGAR OCH ALLMÄNNA SAMMANKOMSTER

Finlands regering har preciserat sina riktlinjer om begränsning av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster från och med 1 juli 2020. Utgående från anvisning från social- och hälsovårdsministeriet beslutar landskapsregeringen med stöd av 58 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att förbjuda alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer som ordnas inomhus eller utomhus på Åland.Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer men högst 500 personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättning att tillställningen eller sammankomsten genomförs så att man följer undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från den 14 maj 2020 (bilaga 1). Dessutom kan offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster med över 500 personer ordnas i avgränsade områden utomhus under förutsättning att: 1. det finns flera läktardelar eller där det är möjligt att avgränsa olika områden för publiken och det finns ett tydligt skyddsområde mellan varje område, 2. alla i publiken placeras på egna platser i separata läktardelar eller andra åskådarutrymmen för högst 500 personer och att varje separat delhar en egen ingång och utgång, egna tjänster (t.ex. eventuella serveringstjänster och sanitetsutrymmen) samt egen personal och 3. publikens säkerhet kan tryggas genom att följa ovan nämnda anvisning från undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd (bilaga 1).Beslutet träder i kraft den 1 juli 2020 och upphör den 31 juli 2020 klockan 24:00.Med stöd av 91 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar verkställs detta beslut omedelbart trots eventuellt överklagande.