Meddelanden

Meddelanden

Härmed kallas i enlighet med Plan- och bygglag kap. 6§30 till ett

SAMRÅDSMÖTE

med anledning en utkast till detaljplan för en del av fastigheten Mösund 1:78 i Skarpnåtö by i Hammarland.

Tid: måndagen den 18 april kl 19.00

Plats: Kommungården

Vid samrådsmötet presenteras planen av arkitekt Tiina Holmberg. Myndigheter, juridiska personer och enskilda som berörs av förslaget ges tillfälle till samråd och att yttra sig antigen skriftligen eller muntligen angående planen. Utkast till detaljplan kan studeras i kommunkansliet eller via www.hammarland.ax/kommunen/meddelanden.

 

MEDDELANDE

Härmed meddelas i enlighet med Plan- och bygglag § 31 att kommunstyrelsens förslag till ny Byggnadsordning för Hammarlands kommun ställs ut under 30 dagar under tiden 11.4.2016-11.5.2016. Kommunmedlemmar och de som anges i Plan- och bygglagens  30 § 1 mom. har rätt att under utställningstiden skriftligen framföra synpunkter angående förslaget till byggnadsordning.

För att synpunkterna skall kunna beaktas skall de vara inlämnade till adressen Kommunstyrelsen i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND, senast den 11.5.2016.

Hammarland den 11.4.2016
Kommunstyrelsen

 

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns officiella anslagstavla under tiden 11.4.2016-11.5.2016.

Hammarland den 11.4.2016,

Kurt Carlsson
Kommundirektör