Gemensamma lantbruksnämnden i Hammarland, Eckerö och Lumparland

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                Kallelse utfärdad den 13.09.2023

Den gemensamma lantbruksnämnden    

Sammanträdestid         21.09.2023 kl. 16.00

Sammanträdesplats     kommunkansli i Hammarland   

                        

  1. Konstaterande av mötets laglighet
  2. Val av protokolljusterare
  3. Godkännande av föredragningslistan
  4. Budget 2024
  5. Utlåtande om upphandlingsanvisningar
  6. Utlåtande om ändring av förvaltningsstadga
  7. Delgivningar

 

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats https://www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/lantbruksnamnden den 25.09.2023.

 

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska

anslagstavla under tiden 13.09.2023-05.10.2023.

 

Hammarland den 13.09.2023

 

 

Enligt uppdrag

 

Anders Sundqvist, lantbr.sekr