Kommunstyrelsens sammanträde 17.04.2018

Publicerad 13.04.2018 - 15:00 | Uppdaterad 13.04.2018 - 16:43

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 27.04.2018 - 23:59

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                     Kallelse utfärdad den 13 april 2018   

Kommunstyrelsen                                                                                                                           17.04.2018                                                                                                                 103-

Sammanträdestid

 

Sammanträdesplats

    Tisdagen den 17 april 2018 kl. 18.30- OBS! DAG-TID

    Kommungården

Ärendets §-nummer

      Ärende

 

 

Kst 103 §:                Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 104 §:                Protokolljustering

Kst 105 §:                Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 106 §:                Direktiv till kommunens representant i Oasen boende- och vårdcenter k.f.

Kst 107 §:                Utlåtande angående jordförvärv R:Nr 1:20 Lawhill, Kråkböle by

Kst 108 §:                Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag, skolnämnden

Kst 109 §:                Kompletteringsval av medlem i skolnämnden

Kst 110 §:                Begäran om uppgifter om utveckling av kommunernas äldreomsorg

Kst 111 §:                Diskussionstillfälle inför uppgörandet av budgetdirektiv 2019-2022

Kst 112 §:                Framställan om utmärkelsetecken, Statens ämbetsverk på Åland

Kst 113 §:                Kallelse till lantmäteriförrättning nr 2018-574140

Kst 114 §:                Handlingar till kommunstyrelsens kännedom

Kst 115 §:                Förnyande av elvärmeslinga, Hammargården

 

 

 

Enligt uppdrag,

Hammarland den 13.04.2018

Kommundirektör                                                                                                                                                                        Kurt Carlsson

 

Protokollet från det här sammanträdet är framlagt till påseende i kommunkansliet den 20.04.2018 kl. 8.30-16.00.

 

 

INTYG

Härmed intygas att den här kungörelsen anslagits på Hammarlands kommuns officiella anslagstavla under tiden 13.04.2018-27.04.2018.

 

Hammarland den 13.04.2018,

 

Kommundirektör                                                                                                                                                                         Kurt Carlsson