Meddelande - Ändring av detaljplan Storäng R:Nr 1-9

Publicerad 06.07.2018 - 07:00 | Uppdaterad 06.07.2018 - 10:00

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 20.07.2018 - 23:59

Till kännedom meddelas Hammarlands kommunfullmäktiges beslut av den 28.6.2018 angående antagande av Hammarlands kommuns detaljplaneändring av den 18.1.2018 för del av fastighet Storäng 1:9, Prästgården samt planbeskrivning av den 18.1.2018.

Över kommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplan kan besvär anföras till Ålands förvaltningsdomstol inom 30 dagar från den dag då beslut meddelas på kommunens elektroniska anslagstavla och officiella anslagstavla, kungörelsedagen icke medräknad.

Hammarland den 6.7.2018,

Kommunstyrelsen

 

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet varit anslaget på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla och officiella anslagstavla under tiden 6.7.2018-20.7.2018.

Hammarland den 6.7.2018

Kommundirektör

                                                                                                             Kurt Carlsson