Meddelande angående Ålands förvaltningsdomstols beslut

Kommunstyrelsen i Hammarland meddelar till kännedom idag den 18.3.2024 Ålands förvaltningsdomstols beslut i ärende nummer 10/2024 givet i Mariehamn den 14.3.2024 med Dnr 2021/20.

Avgörande gäller sökandens ansökan om utbetalning av övertid.

Ändringssökande är: Jolita Andziulaitiene, Jomala

Beslutet som överklagades var: Kommunstyrelsen i Hammarlands beslut av den 12.1.2021 § 14.

Förvaltningsdomstolen avslår besvären. 

Beslutet framläggs till påseende i kommunkansliet till den del det inte omfattas  av sekretessbelagda uppgifter enligt L om offentlighet kap. 5 § 16.

Hammarland den 18 mars 2024,

På kommunstyrelsen i Hammarlands vägnar, 

Kurt Carlsson 

kommundirektör

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla under tiden 18.3.2024-24.4.2024. 

Hammarland den 18 mars 2024,

Kurt Carlsson 

kommundirektör