Meddelande angående äldreomsorgsnämndens sammanträde den 08.01.2021

Publicerad 07.01.2021 - 16:00 | Uppdaterad 07.01.2021 - 16:56

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 21.01.2021 - 23:59

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                Kallelse utfärdad den 5.1.2021                         

Äldreomsorgsnämnden                                      8.1.2021                                                                          1- 9

Sammanträdestid                       Fredagen den 8 januari 2021 kl. 18.00- OBS! Dag

 

Sammanträdesplats                   Kommungården

 

Ärendets §-nummer                                             Ärende

                            

ÄoN 1 §:                    Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

ÄoN 2 §:                    Protokolljustering

ÄoN 3 §:                    Godkännande och komplettering av föredragningslistan

ÄoN 4 §:                    Ärenden till kännedom

ÄoN 5 §:                    Tjänstemannabeslut

ÄoN 6 §:                    Anställande av ordinarie närvårdare om 100 %

ÄoN 7 §:                    Anställande av vikarierande närvårdare om 80

ÄoN 8 §:                    Konfidentiellt

ÄoN 9 §:                    Övriga frågor

 

 

Bilagor till kallelse: handlingarna till kännedom 1.-6.

 

 

 

Enligt uppdrag,

 

Hammarland den 5.1.2021

 

 

Päivi Abbas                                                                             

t.f. äldreomsorgs- och barnomsorgsledare

 

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats https://www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/socialnamnden den 13.01.2021.

 

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla under tiden 7.1.2021- 21.1.2021.

 

 

Hammarland den 5.1.2021,

 

 

 

Päivi Abbas