Meddelande angående äldreomsorgsnämndens sammanträde den 24.11.2021

Publicerad 19.11.2021 - 17:30

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 17.12.2021 - 23:59

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 19 november 2021             

Äldreomsorgsnämnden      24.11.2021                                                                                           91-97

Sammanträdestid

 

Sammanträdesplats

    Onsdagen den 24 november 2021 kl. 18.00-

    Kommungården

Ärendets §-nummer

     Ärende

 

 

ÄoN 91 §:         Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

ÄoN 92 §:         Protokolljustering

ÄoN 93 §:         Godkännande och komplettering av föredragningslistan

ÄoN 94 §:          Ärenden till kännedom

ÄoN 95 §:          Tjänstemannabeslut

ÄoN 96 §:         Direktiv för budget och ekonomiplan för åren 2022-2024

ÄoN 97 §:          Naturaförmån för personal vid måltider

 

 

Bilagor till kallelse:

 

1: Material gällande 96 § Direktiv för budget och ekonomiplan för åren 2022-2024

2: Material gällande 97 § Naturaförmån för personal vid måltider

 

 

 

Enligt uppdrag,

Hammarland den 19.11.2021

 

 

 

Päivi Abbas                                    äldreomsorgs- och barnomsorgsledare

 

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats https://www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/aldreomsorgsnamnd den 30.11.2021.

 

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla under tiden 19.11.2021-17.12.2021.

 

Hammarland den 19.11.2021,

 

 

Päivi Abbas                                     äldreomsorgs- och barnomsorgsledare