Meddelande angående detaljplan

Publicerad 10.01.2020 - 06:00 | Uppdaterad 10.01.2020 - 06:33

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 24.01.2020 - 23:59

Till kännedom meddelas att Hammarlands kommunfullmäktiges beslut av den 14.11.2019  angående antagande av Hammarlands kommuns utvidgade och ändrade detaljplan av den 6.9.2019 för del av kvarter 5 i Kattby, Hammarland samt planbeskrivning och illustrationskarta vunnit laga kraft den 20.12.2019 och att detaljplanen därmed träder ikraft.  

                                                                                                            

Hammarland den 10.1.2020,

Kommunstyrelsen                                                       

 

 

 

INTYG

 

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla under tiden 10.1.2020-24.1.2020.

Hammarland den 10.1.2020,

 

Kurt Carlsson

kommundirektör