Meddelande angående fritidsnämndens sammanträde den 25.09.2023

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                Kallelse utfärdad den 11 september 2023                

Fritidsnämnden                                                                                                                                        25.09.2023                                                                                                                                   §11-22

Sammanträdestid

 

Sammanträdesplats

    Måndagen den 25 september 2023 kl. 18.30-

    Kommungården

Ärendets §-nummer

     Ärende

 

 

Fn 11 §:                    Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Fn 12 §:                    Protokolljustering

Fn 13 §:                    Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Fn 14 §                     Rapport från fritidsnämndens områden

Fn 15 §:                    Budget uppföljning

Fn 16 §.                    Utegym                  

Fn 17 §                     Klaras plan                                                                                                                                                           

Fn 18 §                     Konstgräs på miniarenan vid Näfsby skola       

Fn 19 §                     Budget 2024          

Fn 20 §                     Utlåtande angående förslaget till ändring av Hammarlands kommuns        förvaltningsstadgar

Fn 21 §                     Utlåtande angående förslaget till nya upphandlingsanvisningar

Fn 22 §                     Övriga Ärenden

 

 

 

 

 

Bilagor till kallelse:

 

Enligt uppdrag,

Hammarland den 13.09.2023

Fritidsledare                                                                                                                                                          Alexandra Öhman

 

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/fritidsnamnden den 28.09 2023.

 

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla under tiden 13.09.2023-29.10.2023

Hammarland den 13.09.2023