Meddelande angående kommunfullmäktiges sammanträde den 16.11.2023

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                Kallelse utfärdad den 9 november 2023

Kommunfullmäktige                                                                                                                       16.11.2023                                                                                                                 37-

Sammanträdestid

 

Sammanträdesplats

    Torsdagen den 16 november 2022 kl. 19.00-

    Kommungården

Ärendets §-nummer

     Ärende

 

 

Kfge 37 §: Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kfge 38 §: Val av protokolljusterare

Kfge 39 §: Fastställandet av inkomstskattesats för år 2024  i Hammarlands kommun

Kfge 40 §: Fastighetsskatteprocenterna för skatteår 2024

Kfge 41 §: Hundskatt för skatteåret 2023

Kfge 42 §: Godkännande avtal om gemensam räddningsmyndighet och gemensam nämnd

Kfge 43 §: Hammarlands brandstation - golvreparation

Kfge 44 §: Taxor kommunernas brandväsende

Kfge 45 §: Näfsby skolas hyrestaxor fr.o.m. den 1.1.2024

Kfge 46 §: Avgifter för tillsyn över bygglov samt miljötillstånd 2024

Kfge 47 §: Vattentariff för år 2024

Kfge 48 §: Avloppsvattentaxa för år 2024

Kfge 49 §: Småbåtstaxor för år 2024

Kfge 50 §: Hamntaxor för år 2024

Kfge 51 §: Övriga taxor för år 2024

Kfge 52 §: Eventuella övriga ärenden

 

 

 

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats https://www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunfullmaktige den 20.11.2023.

 

Hammarland den 8 november 2023,

 

Ordförande kommunfullmäktige

                                                                                                                                                                                                   

Lars Häggblom

 

INTYG

 

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla under tiden 09.11.2023-27.12.2023.

 

Hammarland den 9 november 2023,

 

Kommundirektör                                                                                                                                                 

Kurt Carlsson