Meddelande angående kommunfullmäktiges sammanträde den 27.06.2024

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                Kallelse utfärdad den 19 juni 2024         

Kommunfullmäktige                                                                                                                       27.06.2024                                                                                                                 46-

Sammanträdestid

Sammanträdesplats

    Torsdagen den 27 juni 2024 kl. 19.00-

    Kommungården

Ärendets §-nummer      Ärende

Kfge 46 §: Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kfge 47 §: Val av protokolljusterare

Kfge 48 §: Anhållan om köp av företagstomt

Kfge 49 §: Ändring av budget kommunalteknik

Kfge 50 §: Ärende angående Öra hamn

Kfge 51 §: Godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för år 2023

Kfge 52 §: Anbudsförfrågan på fastighet tomt nr 1 kvarter 5, Storängen

Kfge 53 §: Justering av skolskjutsinstruktionen i Näfsby skola

Kfge 54 §: Eventuella övriga ärenden

 

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats https://www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunfullmaktige den 01.07.2024. 

Hammarland den 19 juni 2024,

Ordförande kommunfullmäktige                                                                                                                                                                               

Lars Häggblom

 

INTYG 

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla under tiden 19.06.2024-07.08.2024.

Hammarland den 19 juni 2024,

Kommundirektör                                                                                                                                                  

Kurt Carlsson