Meddelande angående kommunfullmäktiges sammanträde den 14.11.2019

Publicerad 07.11.2019 - 06:11 | Uppdaterad 07.11.2019 - 09:01

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 21.11.2019 - 23:59

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                     Kallelse utfärdad den 6 november 2019              

Kommunfullmäktige                                                                                                                       14.11.2019                                                                                                                 33-

Sammanträdestid

 

Sammanträdesplats

    Torsdagen den 14 november 2019 kl. 19.00-

    Kommungården

Ärendets §-nummer

      Ärende

 

 

Kfge 33 §:                Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kfge 34 §:                Val av protokolljusterare

Kfge 35 §:                Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag, kommunstyrelsen

Kfge 36 §:                Kompletteringsval av ny ledamot i kommunstyrelsen

Kfge 37 §:                Fastställandet av inkomstskattesats för år 2020 i Hammarlands kommun

Kfge 38 §:                Fastighetsskatteprocenterna för skatteår 2020

Kfge 39 §:                Hundskatt för skatteåret 2019

Kfge 40 §:                Taxor, kommunernas brandväsende

Kfge 41 §:                Skolans hyrestaxor fr.o.m. den 1.1.2020

Kfge 42 §:                Avgifter för tillsyn över bygglov samt miljötillstånd 2020

Kfge 43 §:                Vattentariff för år 2020

Kfge 44 §:                Avloppsvattentaxa för år 2020

Kfge 45 §:                Småbåtstaxor för år 2020

Kfge 46 §:                Hamntaxor för år 2020

Kfge 47 §:                Övriga taxor för år 2020

Kfge 48 §:                Stödserviceavgifter för Hammarlands kommun

Kfge 49 §:                Utvidgad och ändrad detaljplan, kvarter 5 i Prästgården

Kfge 50 §:                Godkännande av grundavtal för Kommunernas socialtjänst k.f.

Kfge 51 §:                Godkännande avtal om gemensam räddningsmyndighet och gemensam nämnd

Kfge 52 §:                Eventuella övriga ärenden

 

 

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunfullmaktige den 20.11.2019.

 

Hammarland den 6 november 2019,

 

Ordförande kommunfullmäktige

                                                                                                                                                                                                   

Lars Häggblom

 

 

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla och kommunens officiella anslagstavla under tiden 07.11.2019-21.11.2019.

 

Hammarland den 06.11.2019,

 

Kommundirektör                                                                                                                                                  

Kurt Carlsson