Meddelande angående kommunstyrelsens sammanträde den 03.04.2024

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                Kallelse utfärdad den 28 mars 2024       

Kommunstyrelsen                                                                                                                           03.04.2024                                                                                                                 104-

Sammanträdestid

Sammanträdesplats

    Onsdagen den 3 april 2024 kl. 19.00- OBS! DAG

    Kommungården

Ärendets §-nummer      Ärende

Kst 104 §: Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 105 §: Protokolljustering

Kst 106 §: Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 107 §: Inbjudan till avgränsningssammanträde Projekt Sunnanvind

Kst 108 §: Ledigförklarandet av tjänst som ordinarie lantbrukssekreterare

Kst 109 §: Ledigförklarandet av byråsekreterare i arbetsavtalsförhållande

Kst 110 §: Landskapsregeringens lagförslag om tillfälligt likviditetsstöd till kommuner

Kst 111 §: Landskapsregeringens begäran om synpunkter om kommunallagen

Kst 112 §: Utbetalning av arbetad övertid, socialsekreterare

Kst 113 §: Anbudsbegäran för underhåll av Sadelinleden

Kst 114 §: Energibesparing fastigheter

Kst 115 §: Anhållan om köp av företagstomt

Kst 116 §: Kommunens representant vid Ålands brand- och räddningsförbunds vårmöte

Kst 117 §: Förslag till aktieägaravtal för Åda Ab

Kst 118 §: Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom

Kst 119 §: Handlingar till kommunstyrelsens kännedom

Kst 120 §: Inbjudan till Leader Åland r.f.: s vårmöte

Arkitekt Anna Hjerling kommer och presenterar utredningen över en plan för Öra hamn kl. 19.00.

Enligt uppdrag,

Hammarland den 28.03.2024

Kommundirektör                                                                                                                                                                        

Kurt Carlsson

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats https://www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen den 05.04.2024. 

INTYG 

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla under tiden 28.03.2024-26.04.2024.

Hammarland den 28.03.2024,

Kommundirektör                                                                                                                                                                        

Kurt Carlsson