Meddelande angående kommunstyrelsens sammanträde den 04.07.2024

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                Kallelse utfärdad den 28 juni 2024         

Kommunstyrelsen                                                                                                                           04.07.2024                                                                                                                 192-

Sammanträdestid

Sammanträdesplats

    Torsdagen den 4 juli 2024 kl. 19.00- OBS! DAG

    Kommungården

Ärendets §-nummer      Ärende

Kst 192 §: Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 193 §: Protokolljustering

Kst 194 §: Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 195 §: Yttrande över lagförslag om avskaffande av sjukdomskostnadsavdraget

Kst 196 §: Utlåtande till landskapsregeringen angående informationshanteringslag

Kst 194 §: Yttrande angående förslag till ny lagstiftning om landskapets tjänsteinnehavare

Kst 198 §: Hammarlands ungdomsförenings skrivelse angående drift och renoveringar

Kst 199 §: Anhållan om sänkning av hastighet Skarpnåtövägen i Strömma

Kst 200 §: Initiativ till en gemensam byggnadsinspektion för Södra Åland

Kst 201 §: Ledigförklarandet av tjänst som ordinarie lantbrukssekreterare

Kst 202 §: Avtal om samarbete och bistånd beträffande släcknings- och räddningsarbete

Kst 203 §: Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom

Kst 204 §: Handlingar till kommunstyrelsens kännedom

Kst 205 §: Anhållan om semester, kommundirektör

Enligt uppdrag,

Hammarland den 28.06.2024

Kommundirektör                                                                                                                                                                        

Kurt Carlsson

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats https://www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen den 05.07.2024. 

INTYG 

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla under tiden 28.06.2024-26.07.2024.

Hammarland den 28.06.2024,

Kommundirektör                                                                                                                                                                        

Kurt Carlsson