Meddelande angående kommunstyrelsens sammanträde den 11.06.2024

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                Kallelse utfärdad den 7 juni 2024          

Kommunstyrelsen                                                                                                                           11.06.2024                                                                                                                 171-

Sammanträdestid

Sammanträdesplats

    Tisdagen den 11 juni 2024 kl. 19.00-

    Kommungården

Ärendets §-nummer      Ärende

Kst 171 §: Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 172 §: Protokolljustering

Kst 173 §: Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 174 §: Godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för år 2023

Kst 175 §: Behandling av revisionsrapport från revisorerna

Kst 176 §: Avrop av ekonomisystem

Kst 177 §: Anhållan om köp av företagstomt

Kst 178 §: Ändring av budget kommunalteknik

Kst 179 §: Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom

Kst 180 §: Initiativ från kommunmedlemmar angående vindkraftspark i Norrhavet

Kst 181 §: Mellanbokslut för budgetförverkligande per 30.04.2024

Kst 182 §: Delegering av beslutanderätt angående placeringar

Kst 183 §: Dispositionsrätt till stipendiefonder

Kst 184 §: Frigörandet av anslag för sopstation Hammargården

Kst 185 §: Lokalt avtal om periodarbetets längd för personalen vid äldreomsorgen

Kst 186 §: Mariehamns stads förfrågan om deltagande i gemensam talterapeut

Kst 187 §: Justering av skolskjutsinstruktionen i Näfsby skola

Kst 188 §: Rekryteringsguide för Hammarlands kommun

Kst 189 §: Åtgärdsprogram för att minska sjukfrånvaron inom Hammarlands kommun

Kst 190 §: Handlingar till kommunstyrelsens kännedom

Till sammanträdet har kallats ordföranden i utbildningsnämnden Johan Holmqvist och vice ordföranden i utbildningsnämnden Robert Järvinen för att diskutera och informera angående ärendet om skolskjuts.

Enligt uppdrag,

Hammarland den 07.06.2024

Kommundirektör                                                                                                                                                                        

Kurt Carlsson

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats https://www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen den 14.06.2024. 

INTYG 

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla under tiden 07.06.2024-05.07.2024.

Hammarland den 07.06.2024,

Kommundirektör                                                                                                                                                                        

Kurt Carlsson