Meddelande angående kommunstyrelsens sammanträde den 19.09.2023

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                Kallelse utfärdad den 15 september 2023                

Kommunstyrelsen                                                                                                                           19.09.2023                                                                                                                 202-

Sammanträdestid

 

Sammanträdesplats

    Tisdagen den 19 september 2023 kl. 18.30-

    Kommungården

Ärendets §-nummer

     Ärende

 

 

Kst 202 §: Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 203 §: Protokolljustering

Kst 204 §: Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 205 §: Utlåtande angående jordförvärv R:Nr 2:44 Lunden, Hellesby by

Kst 206 §: Fördelning av den lokala justeringspotten AKTA 01.06.2023

Kst 207 §: Fördelning av den lokala justeringspotten TS 01.06.2023

Kst 208 §: Avtal avseende hantering av geografisk ledningsinformation

Kst 209 §: Kommunernas socialtjänst k.f.

Kst 210 §: Avtal för matvaruleveranser till kommunens kök

Kst 211 §: Avtal för bränsleförsäljning, Öra småbåtshamn

Kst 212 §: Ålands vatten Ab: s anhållan om delägarnas ställningstagande

Kst 213 §: Direktiv till kommunens representanter i förbundsfullmäktige SÅUD k.f.

Kst 214 §: Framställan om morsdagsutmärkelsetecken, Landshövdingen på Åland

Kst 215 §: Handlingar till kommunstyrelsens kännedom

 

 

 

Enligt uppdrag,

Hammarland den 15.09.2023

Kommundirektör                                                                                                                                                                       

Kurt Carlsson

 

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats https://www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen den 22.09.2023.

 

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla under tiden 15.09.2023-13.10.2023.

Hammarland den 15.09.2023,

 

Kommundirektör                                                                                                                                                                       

Kurt Carlsson