Meddelande angående kommunstyrelsens sammanträde den 21.11.2023

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                Kallelse utfärdad den 17 november 2023                

Kommunstyrelsen                                                                                                                           21.11.2023                                                                                                                 286-

Sammanträdestid

 

Sammanträdesplats

    Tisdagen den 21 november 2023 kl. 18.30-

    Kommungården

Ärendets §-nummer

     Ärende

 

 

Kst 286 §: Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 287 §: Protokolljustering

Kst 288 §: Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 289 §: Arbetsbeskrivningar inom äldreomsorgen

Kst 290 §: Ledigförklarandet av tidsbestämd tjänst tekniska området

Kst 291 §: Nya upphandlingsanvisningar för Hammarlands kommun

Kst 292 §: Ändring av Hammarlands kommuns förvaltningsstadga

Kst 293 §: Ändring av utbildningsstadga för Hammarlands kommun

Kst 294 §: Övergångsstället över landsväg nr 1 i Näfsby

Kst 295 §: Kommunal centralvalnämnd för 2024 års val

Kst 296 §: Valbestyrelse för 2024 års val

Kst 297 §: Begäran om hyresnedsättning

Kst 298 §: Handlingar till kommunstyrelsens kännedom

Kst 299 §: Förslag till budget och ekonomiplan för åren 2024-2026

 

Till sammanträdet har kallats ordföranden i äldreomsorgsnämnden Stig A. Mattsson och äldreomsorgs- och barnomsorgsledare Jenny Sporre till kl. 18.30 vad gäller förslaget till budget. För presentation av ärendet § 289 har även HR-ansvariga Josefine de Mander kallats. Till kl. 20.00 har byggnadstekniska nämndens ordförande Stellan Egeland och kommuntekniker-byggnadsinspektör Dan Vik kallats vad gäller förslaget till budget.

 

Bilagor till kallelsen:

  1. Handlingar till ärende § 289
  2. Handlingar till ärende § 297

 

Enligt uppdrag,

Hammarland den 17.11.2023

Kommundirektör                                                                                                                                                                       

Kurt Carlsson

 

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats https://www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen den 24.11.2023.

 

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla under tiden 17.11.2023-15.12.2023.

 

Hammarland den 17.11.2023,

 

Kommundirektör                                                                                                                                                                       

Kurt Carlsson