Meddelande angående kommunstyrelsens sammanträde den 04.05.2021

Publicerad 30.04.2021 - 14:00 | Uppdaterad 30.04.2021 - 14:05

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 14.05.2021 - 23:59

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                     Kallelse utfärdad den 30 april 2021   

Kommunstyrelsen                                                                                                                           04.05.2021                                                                                                                 98-

Sammanträdestid

 

Sammanträdesplats

    Tisdagen den 4 maj 2021 kl. 18.30-

    Kommungården

Ärendets §-nummer

      Ärende

 

 

Kst 98 §:                  Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 99 §:                  Protokolljustering

Kst 100 §:                Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 101 §:                Godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för år 2020

Kst 102 §:                Ändring av detaljplan för en del av lägenhet 6:6, Strömma

Kst 103 §:                Ansökan om att köpa tomt nr 1 i kvarter 5 på Storängens bostadsområde

Kst 104 §:                Ålands landskapsregerings remiss om arkivering av elektronisk information

Kst 105 §:                Avtal för matvaruleveranser till kommunens kök

Kst 106 §:                Synpunkter på vattenåtgärdsprogram och förvaltningsplan

Kst 107 §:                Fördelning av den lokala justeringspotten AKTA 01.04.2021

Kst 108 §:                Fördelning av den lokala justeringspotten TS 01.04.2021

Kst 109 §:                Matförpackningsmaskin för hemvården

Kst 110 §:                Verksamhetsplan för företagshälsovården 2017-2021

Kst 111 §:                Anhållan om nyttjande av en del kommunens parkområde

Kst 112 §:                Daghemsföreståndarens förslag om rekreationspeng

Kst 113 §:                Daghemsföreståndarens löneanspråk angående den individuella lönesättningen

Kst 114 §:                Utlåtande angående jordförvärvstillstånd R:Nr 1:1 Alholmen, Kappalö

Kst 115 §:                Jomala kommuns förfrågan om kommunalt samarbete

Kst 116 §:                Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom

Kst 117 §:                Handlingar till kommunstyrelsens kännedom

Kst 118 §:                Konfidentiellt ärende

Kst 119 §:                Anhållan om semester, kommundirektör

Kst 120 §:                Lyfta lån enligt fastställd budget

 

Enligt uppdrag,

Hammarland den 30.04.2021

Kommundirektör                                                                                                                                                                       

Kurt Carlsson

 

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen  den 07.05.2021.

 

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla under tiden 30.04.2021-14.05.2021.

Hammarland den 30.04.2021,

Kommundirektör                                                                                                                                                                        

Kurt Carlsson