Meddelande angående kommunstyrelsens sammanträde den 07.06.2022

Publicerad 03.06.2022 - 14:00 | Uppdaterad 03.06.2022 - 15:11

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 27.06.2022 - 23:59

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                Kallelse utfärdad den 3 juni 2022        

Kommunstyrelsen                                                                                                                           07.06.2022                                                                                                                 148-

Sammanträdestid

 

Sammanträdesplats

    Tisdagen den 7 juni 2022 kl. 18.30-

    Kommungården

Ärendets §-nummer

     Ärende

 

 

Kst 148 §:                Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 149 §:                Protokolljustering

Kst 150 §:                Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 151 §:                Godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för år 2021

Kst 152 §:                Behandling av revisionsrapport från revisorerna

Kst 153 §:                Synpunkter angående utkast till ändring av grundavtal, SÅUD k.f.

Kst 154 §:                Besvär till jorddomstolen angående vägförrättning Frebbenby

Kst 155 §:                Rätt att teckna kommunens bankkonton

Kst 156 §:                Direktiv för  budget och ekonomiplan för åren 2023-2025

Kst 157 §:                Högstadieskola på Västra Åland

Kst 158 §:                Handlingar till kommunstyrelsens kännedom

 

 

Till sammanträdet har kallats från Leader Åland r.f. koordinator Alexandra de Haas till kl. 18.30 för att informera om verksamheten.

 

 

 

 

 

 

 

Enligt uppdrag,

Hammarland den 03.06.2022

Kommundirektör                                                                                                                                                                       

Kurt Carlsson

 

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen  den 10.06.2022.

 

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla under tiden 03.06.2022-27.06.2022.

 

Hammarland den 03.06.2022,

 

Kommundirektör                                                                                                                                                                       

Kurt Carlsson