Meddelande angående kommunstyrelsens sammanträde den 08.10.2019

Publicerad 03.10.2019 - 16:00 | Uppdaterad 03.10.2019 - 16:57

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 18.10.2019 - 23:59

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                     Kallelse utfärdad den 3 oktober 2019

Kommunstyrelsen                                                                                                                           08.10.2019                                                                                                                 244-

Sammanträdestid

 

Sammanträdesplats

    Tisdagen den 8 oktober 2019 kl. 18.30-

    Kommungården

Ärendets §-nummer

      Ärende

 

 

Kst 244 §:                Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 245 §:                Protokolljustering

Kst 246 §:                Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 247 §:                Godkännande av grundavtal för Kommunernas socialtjänst k.f.

Kst 248 §:                Centralvalnämndens framställan om vice ordförande

Kst 249 §:                Utlåtande över Oasen boende- och vårdcenter k.f: s budget och ekonomiplan

Kst 250 §:                Ålands omsorgsförbund k.f: s budget för år 2020

Kst 251 §:                Ansökan om ersättning för lekställning för fritidshemmets verksamhet

Kst 252 §:                Hyra för lägenheterna i Hammar-Center

Kst 253 §:                Hyra för lärarbostäderna vid Näfsby skola

Kst 254 §:                Hyra för lägenheterna i Catharinahemmet I, Kattby

Kst 255 §:                Hyra för lägenheterna i Catharinahemmet II, Kattby

Kst 256 §:                Hyra för lägenheter i tidigare daghemmet Pinglans lokaler

Kst 257 §:                Hyra för lägenheterna i Blåäng och Hammargården, Kattby

Kst 258 §:                Mellanbokslut för budgetförverkligande per 31.08.2019

Kst 259 §:                Anhållan om busskur Öra

Kst 260 §:                Taxor, kommunernas brandväsende

Kst 261 §:                Kommunens representant vid Ålands brand- och räddningsförbunds möte

 

 

Enligt uppdrag,

Hammarland den 03.10.2019

Kommundirektör                                                                                                                                                                       

Kurt Carlsson

 

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen  den 11.10.2019.

 

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla och kommunens officiella anslagstavla under tiden 03.10.2019-18.10.2019.

Hammarland den 03.10.2019,

 

Kommundirektör                                                                                                                                                                        

Kurt Carlsson