Meddelande angående kommunstyrelsens sammanträde den 09.08.2022

Publicerad 05.08.2022 - 13:00 | Uppdaterad 05.08.2022 - 14:08

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 26.08.2022 - 23:59

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                Kallelse utfärdad den 5 augusti 2022    

Kommunstyrelsen                                                                                                      09.08.2022                                                                                                                 160-

Sammanträdestid

 

Sammanträdesplats

    Tisdagen den 9 augusti 2022 kl. 18.30-

    Kommungården

Ärendets §-nummer

     Ärende

 

 

Kst 160 §:                Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 161 §:                Protokolljustering

Kst 162 §:                Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 163 §:                Utlåtande angående jordförvärvstillstånd R:Nr 3:112, Trollebo, Kattby

Kst 164 §:                Utlåtande angående jordförvärvstillstånd Mariehus Ab

Kst 165 §:                Utlåtande angående jordförvärvstillstånd R:Nr 4:23, Prestgården by

Kst 166 §:                Yttrande angående förslag till ändring av vallagen för Åland

Kst 167 §:                Yttrande angående förslag till ny vägtrafiklag

Kst 168 §:                Utgallring av handlingar från kommunstyrelsens arkiv

Kst 169 §:                Parkeringsplats Östanträsk

Kst 170 §:                Vinterunderhåll av Kattnäsvägen

Kst 171 §:                Interna kontrolldirektiv i Hammarlands kommun

Kst 172 §:                Bullervall mot landsvägen vid Öra strand

Kst 173 §:                Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom

Kst 174 §:                Handlingar till kommunstyrelsens kännedom

Kst 175 §:                Anhållan om ledighet

Kst 176 §:                Ledigförklarade tidsbestämda tjänsten som projektledare

 

 

Enligt uppdrag,

Hammarland den 05.08.2022

Kommundirektör                                                                                                                                                 

Kurt Carlsson

 

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen  den 12.08.2022.

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla under tiden 05.08.2022-26.08.2022.

Hammarland den 05.08.2022,

 

Kommundirektör                                                                                                                                                  

Kurt Carlsson