Meddelande angående kommunstyrelsens sammanträde den 12.01.2021

Publicerad 08.01.2021 - 13:00 | Uppdaterad 08.01.2021 - 14:04

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 22.01.2021 - 23:59

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                     Kallelse utfärdad den 8 januari 2021

Kommunstyrelsen                                                                                                                           12.01.2021                                                                                                                 1-

Sammanträdestid

 

Sammanträdesplats

    Tisdagen den 12 januari 2021 kl. 18.30-

    Kommungården

Ärendets §-nummer

      Ärende

 

 

Kst 1 §:                    Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 2 §:                    Protokolljustering

Kst 3 §:                    Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 4 §:                    Utlåtande angående jordförvärvstillstånd R:Nr 3:66 Hemåkern, Kattby

Kst 5 §:                    Yttrande om ett återinförande av ruttaxa för skolskjutsar

Kst 6 §:                    Utbildningsstadga

Kst 7 §:                    Begäran om synpunkter – andra utkast till havsplan för Åland

Kst 8 §:                    Grindar till soprummet på daghemmet Björkdungen

Kst 9 §:                    Sondering från Eckerö kommun om kommuntekniker-byggnadsinspektör

Kst 10 §:                  Ändring av priset på personalmåltid

Kst 11 §:                  Anhållan om sänkt hastighet genom Djäkenböle by längs landsväg 40

Kst 12 §:                  Utredning av utträde ur gemensamma räddningsnämnden

Kst 13 §:                  Tillsyn av obligatorisk ventilationskontroll

Kst 14 §:                  Utbetalning av arbetad övertid, socialsekreterare

Kst 15 §:                  Ansökan om rätt att få bygga närmare tomtgräns, Kattby bostadsområde

Kst 16 §:                  Ansökan om sänkt hyra för avsaknad av varmvatten

Kst 17 §:                  Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom

Kst 18 §:                  Handlingar till kommunstyrelsens kännedom

Kst 19 §:                  Lyfta lån enligt fastställd budget

Kst 20 §:                  Ombildandet av specialklasslärartjänst till en tjänst som skolföreståndare

 

Enligt uppdrag,

Hammarland den 08.01.2021

Kommundirektör                                                                                                                                                                       

Kurt Carlsson

 

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen  den 15.01.2021.

 

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla under tiden 08.01.2021-22.01.2021.

 

Hammarland den 08.01.2021,

 

Kommundirektör                                                                                                                                                                        

Kurt Carlsson