Meddelande angående kommunstyrelsens sammanträde den 15.09.2020

Publicerad 11.09.2020 - 08:00 | Uppdaterad 11.09.2020 - 10:24

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 25.09.2020 - 23:59

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                     Kallelse utfärdad den 10 september 2020              

Kommunstyrelsen                                                                                                                           15.09.2020                                                                                                                 228-

Sammanträdestid

 

Sammanträdesplats

    Tisdagen den 15 september 2020 kl. 18.30-

    Kommungården

Ärendets §-nummer

      Ärende

 

 

Kst 228 §:                Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 229 §:                Protokolljustering

Kst 230 §:                Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 231 §:                Besvär till jorddomstolen angående vägförrättning Frebbenby

Kst 232 §:                Ändring av grundavtal för K.f. Södra Ålands högstadiedistrikt

Kst 233 §:                Ansökan om permanent bosättning fastighet R:Nr 1:55 Söderudd, Skarpnåtö

Kst 234 §:                Uppdatering av beredskapsplan, delområdesplan för Näfsby skola

Kst 235 §:                Beredskapsplan för socialservice

Kst 236 §:                Initiativ från kommuninvånare - boulebana och utegym vid Hammarbo

Kst 237 §:                Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom

Kst 238 §:                Handlingar till kommunstyrelsens kännedom

Kst 239 §:                Begäran av anbud för lån, Hammargårdens om- och tillbyggnad

Kst 240 §:                Kallelse till lantmäteriförrättning nr 2020-632654

Kst 241 §:                Förslag till ändring av budget 2020, inbesparingar

 

 

Enligt uppdrag,

Hammarland den 10.09.2020

Kommundirektör                                                                                                                                                                       

Kurt Carlsson

 

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen  den 18.09.2020.

 

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla och kommunens officiella anslagstavla under tiden 11.09.2020-25.09.2020.

Hammarland den 11.09.2020,

 

Kommundirektör                                                                                                                                                                        

Kurt Carlsson