Meddelande angående offentlig delgivning vägplan för byggande av separat gång- och cykelväg, parallellt med landsväg nr 1, på sträckan Näfsby - Kattby

Publicerad 31.12.2020 - 13:00 | Uppdaterad 31.12.2020 - 14:47

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 22.01.2021 - 23:59

Ålands landskapsregering beslöt den 17.12.2020 att fastställa vägplan för byggande av separat gång- och cykelväg, parallellt med landsväg nr 1, på sträckan Näfsby – Kattby, i Hammarlands kommun, fastställs enligt med 25 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar.

Meddelandet anslås den 23.12.2020. Delgivning om beslutet finns på landskapsregeringens och kommunkansliernas elektroniska anslagstavla. Vägplanen finns utställd 21 dagar till den 13 januari 2021.

Besvär kan anföras 30 dagar från delgivningsdagen, senast 22 januari 2021. Delgivningsdagen är den sjunde dagen efter att meddelandet anslagits. Besvärsinstans är Högsta förvaltningsdomstolen, PB 180, 00131 HELSINGFORS.

Handlingar som berör beslutet kan läsas på följande länk.

www.regeringen.ax/nyheter/meddelande-om-offentlig-delgivning-gc-vag-nafsby-kattby