Meddelande angående utbildningsnämndens sammanträde den 08.05.2023

Hammarlands kommun

 

Organ

Utbildningsnämnden i Hammarland

SAMMANTRÄDESKALLELSE

 

 

 

Sida 2

 

Kallelsenr

3/2023

 

Sammanträdestid

08.05.2023,  kl.  18.30

Sammanträdesplats

Näfsby skola

 

 

Ärendets §-nummer                                                       Ärende

 

16 §: Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Val av protokolljusterare

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

17 §: Instruktion för skolskjutsar till Näfsby skola

18 §: Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

19 §: Förfrågan om köp av hemundervisningstillsynstjänster

20 §: Utvärdering av den kombinerade speciallärartjänsten för Näfsby skola och barnomsorgen i Hammarland

21 §: Uppdatering av daghemmens räddningsplaner

22 §: Arbetsbeskrivningar för assistenter inom barnomsorgen

23 §: Val av kontaktperson för Medis i Hammarland

24 §: Ekonomiskt utfall per den 31.3.2023

25 §: Anhållan om tilläggsanslag

26 §: Delgivningar

27 §: Skolföreståndarens och barnomsorgsledarens rapportering

 

Enligt uppdrag,

Hammarland den 03.05.2023

 

Utbildningschef                                                                                                                                                                         

Mathias Eriksson

 

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Södra Ålands utbildningsdistrikt k.f.: s webbplats https://www.saud.ax den 15.05.2023.

 

INTYG

 

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla under tiden 04.05.2023-05.06.2023.

Hammarland den 03.05.2023,

 

Utbildningschef                                                                                                                                                                         

Mathias Eriksson