Meddelande om byggnadstekniska nämndens sammanträde den 10.04.2019

Publicerad 05.04.2019 - 12:00 | Uppdaterad 05.04.2019 - 14:15

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 23.04.2019 - 23:59

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 5 april 2019 Byggnadstekniska nämnden  10.04.2019                                                                                        22- 34 §

Bilagor till kallelse:          

Sammanträdestid

Sammanträdesplats

     Onsdagen den 10 april 2019 kl. 19.00

     Kommungården

 

Ärendets §-nummer

 

     Ärende

 

 

BTN 22 §:         Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet 

BTN 23 §:         Protokolljustering. 

BTN 24 §:         Godkännande och komplettering av föredragningslistan. 

BTN 25 §:       Mats o Gun Wahlin byggnadslov, Tillbyggnad av uterum

BTN 26 §:       Ålands omsorgsförbund, byggnadslov ombyggnad,   Åkersvängen 3:105

BTN 27 §:       Kommuntekniker/ byggnadsinspektörens återstående semesterdagar

BTN 28 §:       Beredskapsplaner, uppdatering av sektorplan tekniska  

BTN 29 §:       Remissvar angående förnyande av vattenlagen

BTN 30 §:       Petter Ekman o Sonja Kidron, byggnadslov, bostadshus,   Kattby 3:51

BTN 31 §:       Petter Ekman o Sonja Kidron, byggnadslov, garage med carport,   Kattby 3:51

BTN 32 §:       Beryl o Fritjof Fagerlund , byggnadslov för bastu,   Strömma 2:16

BTN 33 §:       Brev angående tomt nr 5 i kvarter Ö2 på Öra strand

BTN 34 §:       Till Kännedom

 

 

Bilaga 1 Uppdaterad sektorplan tekniska

Bilaga 2 Remiss Ny vattenlag

 

Enligt uppdrag,                    

Hammarland den 05.04.2019                                       

Kommuntekniker/byggnadsinspektör                                                                                                   Dan Vik

 

Protokollet från det här sammanträdet är framlagt till påseende i kommunkansliet den 15.04.2019 kl. 8.30-15.00

 

INTYG

Härmed intygas att den här kungörelsen anslagits på Hammarlands kommuns officiella anslagstavla under tiden 05.03.2019–23.04.2019

 

 

Hammarland den

Kommuntekniker/byggnadsinspektör                                                                                                   Dan Vik