Meddelande om kommunfullmäktiges sammanträde den 15.11.2018

Publicerad 08.11.2018 - 08:00 | Uppdaterad 08.11.2018 - 09:37

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 22.11.2018 - 23:59

 

KALLELSE

 

 

Kommunfullmäktige i Hammarlands kommun kallas härmed till sammanträde i kommungården torsdagen den 15 november 2018 kl. 19.00 för att behandla de i kallelsen och föredragningslistan uppräknade ärendena.

 

Kfge 35 §:           Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kfge 36 §:           Val av protokolljusterare

Kfge 37 §:           Avgifter för tillsyn över bygglov samt miljötillstånd 2019

Kfge 38 §:           Vattentariff för år 2019

Kfge 39 §:           Avloppsvattentaxa för år 2019

Kfge 40 §:           Småbåtstaxor för år 2019

Kfge 41 §:           Hamntaxor för år 2019

Kfge 42 §:           Övriga taxor för år 2019

Kfge 43 §:           Fastställandet av inkomstskattesats för år 2019 i Hammarlands kommun

Kfge 44 §:           Fastighetsskatteprocenterna för skatteår 2019

Kfge 45 §:           Hundskatt för skatteåret 2018

Kfge 46 §:           Förtroendevaldas arvoden och resekostnader för år 2019

Kfge 47 §:           Försäljning kommunens andelar i Oasen boende- och vårdcenter k.f.

Kfge 48 §:           Anbud på vägbelysning för cykel- och gångbana, Öra

Kfge 49 §:           Eventuella övriga ärenden

 

 

 

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen  den 21.11.2018.

 

Hammarland den 6 november 2018,

 

Ordförande kommunfullmäktige

                                                                                       Lars Häggblom

 

 

INTYG

 

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla och kommunens officiella anslagstavla under tiden 08.11.2018-22.11.2018.

 

Hammarland den 7 november 2018,

 

Kommundirektör                                                                                                      

                                                                                       Kurt Carlsson