Meddelande om kommunstyrelsens sammanträde den 18.09.2018

Publicerad 14.09.2018 - 08:00 | Uppdaterad 14.09.2018 - 09:10

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 28.09.2018 - 23:59

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                     Kallelse utfärdad den 14 september 2018              

Kommunstyrelsen                                                                                                                           18.09.2018                                                                                                                 198-

Sammanträdestid

 

Sammanträdesplats

    Tisdagen den 18 september 2018 kl. 18.30-

    Kommungården

Ärendets §-nummer

      Ärende

 

 

Kst 198 §:                Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 199 §:                Protokolljustering

Kst 200 §:                Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 201 §:                Utlåtande angående jordförvärv R:Nr 3:46 Fjärdhälla, Bovik by

Kst 202 §:                Utlåtande angående jordförvärv R:Nr 2:44 Lunden, Hellesby by

Kst 203 §:                Ålands landskapsregerings brev angående kommunreform

Kst 204 §:                Inbjudan till Oasen boende- och vårdcenter k.f.: s möte, demensvård

Kst 205 §:                Utlåtande över Oasen boende- och vårdcenter k.f: s budget och ekonomiplan

Kst 206 §:                Landskapsregeringens utkast till ombyggnad av korsning Näfsby skola

Kst 207 §:                Upphandling av eldningsolja

Kst 208 §:                Ventilation i kommunens daghem

Kst 209 §:                Grönområden i kommunen

Kst 210 §:                Mellanbokslut för budgetförverkligande per 31.08.2018

Kst 211 §:                Uppföljning av sjukledigheter

Kst 212 §:                Handlingar till kommunstyrelsens kännedom

 

 

Enligt uppdrag,

Hammarland den 14.09.2018

Kommundirektör                                                                                                                                                                        Kurt Carlsson

 

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen  den 21.09.2018.

 

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla och kommunens officiella anslagstavla under tiden 14.09.2018-28.09.2018.

Hammarland den 14.09.2018,

 

Kommundirektör                                                                                                                                                                         Kurt Carlsson