Meddelande om offentlig delgivning för fastställelse av vägplan för byggande av separat gång- och cykelväg, Gottby-Östanträsk

Publicerad 18.11.2020 - 13:00 | Uppdaterad 19.11.2020 - 11:09

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 28.12.2020 - 23:59

Ålands landskapsregering beslöt den 25.6.2020 att fastställa vägplan för byggande av separat gång- och cykelväg, parallellt med landsväg nr 1, Gottby - Östanträsk, i Jomala och Hammarlands kommuner, fastställs enligt med 25 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar. 

Meddelandet anslås på nytt den 19.11.2020. Delgivning om beslut finns på landskapsregeringens och kommunkansliernas elektroniska anslagstavla. Vägplanen finns utställd i 21 dagar till den 28 december 2020.

Delgivningen finns också till påseende i en publik dator som är placerad i landskapsregeringens reception.

https://www.regeringen.ax/nyheter/meddelande-om-offentlig-delgivning-20#overlay-context=nyheter/meddelande-om-offentlig-delgivning-31

Besvär kan anföras 30 dagar från delgivningsdagen, senast 28 december 2020. Delgivningsdagen är den sjunde dagen efter att meddelandet anslagits. Besvärsinstans är Högsta förvaltningsdomstolen, PB 180, 00131 HELSINGFORS.

Mariehamn den 17 november 2020,

Björn Ekblom

Vägingenjör

 

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla under tiden 18.11.2020-28.12.2020.

Kurt Carlsson

Kommundirektör