Stöd ensamföretagare Convid-19

Stöd ensamföretagare Convid-19

Stöd för ensamföretagare

 

Stödet är ett fast belopp på 2.000 euro som ska kunna användas till de kostnader som uppkommer för att driva företaget ex. kostnaden för lokaler och utrustning som förvärvats för affärsverksamheten samt redovisnings- och kontorsutgifter. Stödet kan inte användas för att täcka företagarens lönekostnader.

Hammarlands kommun kan bevilja ensamföretagare understöd för ansökningar som kommit in till kommunen adress, Hammarlands kommun, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND senast den 30.9.2020.

Vem kan söka och vilka är villkoren?

• En ensamföretagare som bedriver ekonomisk verksamhet på heltid i Finland (dvs. har FöPL-försäkring eller kan redovisa en företagarinkomst eller fakturering på 20 000€), oavsett verksamhetens juridiska form och finansieringsmodell. En egenföretagare definieras som en företagare eller yrkesutövare, som inte har anställda.

• Stödet kan också beviljas åt egenanställda (sk. lättföretagare) som sysselsätter sig själva och fungerar företagarmässigt utan att ha grundat ett företag. Även frilansare kan få stöd om han eller hon fungerar som enskild näringsidkare, med firmanamn, personbolag (öppet bolag, kommanditbolag), aktiebolag eller andelslag

• Ensamföretagaren måste kunna bevisa en märkbart försvagad ekonomisk situation och omsättningsminskning efter den 16.3.2020 pga. coronaviruset. Den ekonomiska situationen tolkas ha försämrats om företagets försäljningsintäkter och kundfordringar har minskat med mer än 30% efter den 16.3.2020 medan utgifterna har förblivit på samma nivå. Intäkterna beräknas på basen av utdrag från 2020 års månatliga bokföring eller kontoutdrag.

• Verksamheten måste ha varit lönsam innan coronakrisen

• Om företagets verksamhet har inletts för mindre än 6 månader sedan måste man kunna påvisa att den inkomstström som redan genererats skulle, om den hade fått fortsätta, ha lett till en fakturering på 20 000€ under en tidsperiod på 12 månader

• Stödet beviljas enligt prövning. Stödet beviljas inte om företaget har varit i ekonomiskt trångmål innan coronakrisen. Om ensamföretagaren har en skatteskuld måste företagaren ha en av Skatteförvaltningen godkänd betalningsplan för skatteskulden. Betalningsplanen måste godkännas innan ansökan lämnas in.

• Stödet kan betalas för kostnader som uppstått under tiden 16.3.2020-31.8.2020. Stödet är för viss tid och ansökan inlämnas senast 30.9.2020.

• Företagaren kan ansöka om både ensamföretagarstödet och det utökade arbetslöshetsstödet för företagare. Om man blir beviljad det ena stödet inverkar det inte på det andra stödet eller dess storlek.

• Stödet kan inte beviljas jordbruks-, fiskeri- och skogsbruksföretag eller företag som jobbar med förädling av jordbruksprodukter.

NOTERA: Det kan finnas fler personer som är i företagarställning i företaget som inte är i löntagarposition dvs. i anställningsförhållande. Dessa företag kan inte beviljas det här stödet.

Intyg som krävs:
• Bokslut för 2019/det senaste bokslutet ELLER skattedeklaration 2019/den senaste skattedeklarationen
• Kopior ur bokföringen och /eller kontoutdrag för att styrka hur företagets försäljning och kostnader har utvecklats 2020
• Skatteskuldintyg
• Vid behov kan andra utredningar efterfrågas

 

Uppgifter som krävs för stödansökan

För att ansöka om finansiering måste man fylla i en ansökningsblankett med bl.a. följande uppgifter:

·        Ansökandes basuppgifter (Namn, FO-nummer, FöPL-nummer, bransch etc.)
 

·        Beskrivning av verksamheten

·        Andra de minimis-stöd den sökande fått under det gångna året och de två tidigare skatteåren.

·        Plan för stabilisering av verksamheten (hur företagaren kommer att använda det beviljade understödet)

Följande bilagor måste lämnas in - se till att ha dessa i elektroniskt format färdigt (ex. pdf-format):

·        Bokslut 2019 / senaste bokslut eller skattedeklaration 2019 / senaste skattedeklaration

·        Kopia av bokföringen och/eller kontoutdragen för att påvisa hur försäljningen och kostnaderna har utvecklats 2020

·        Utdrag ur skatteskuldsregistret/skatteskuldsintyg

Företagaren ska i samband med ansökan intyga att uppgifterna stämmer. Om företagaren själv sköter sin bokföring, behöver uppgifterna inte vara bestyrkta av en bokförare, men företagaren .

Närmare uppgifter kan fås av kommundirektör Kurt Carlsson e-post: kurt.carlsson@hammarland.ax tel. (018) 364 523 eller ekonomichef Maarit Grönlund e-post: maarit.gronlund@hammarland.ax tel. (018) 364 521.