Skolskjutsar

Skolskjutsar

Anbudsförfrågan: Ramavtal för skolskjutsar

Frågor som uppkommit i samband med informationstillfället gällande skolskjutsupphandlingen i Hammarland:
 
Plats: Hammarlands kommunkansli, fullmäktigesalen.
Tid: Tisdagen den 22 mars 2016, kl. 10.00-11.10

Fråga 1
Var får man intyg över näringstillstånd?Svar: Då det gäller bolag krävs alltid att LR beviljar näringsrätt på ansökan. I dessa fall fungerar själva beslutet som landskapsregeringen fattat som intyg.Då det gäller enskild näringsidkare ska denne uppvisa att han/hon har åländsk hembygdsrätt eller att ha bott i landskapet oavbrutet i minst fem år.Uppgifterna fås från Ålands landskapsregering tel. +358 18 25000.Ett gemensamt bolag måste inlämna behövliga handlingarna för bolaget i sig och sedan i anbudsförfrågan intyga att varje fristående entreprenör/underentreprenör uppfyller kraven om näringstillstånd.

Fråga 2
Varför får inte entreprenören använda det antal fordon som man själv önskar?Svar: Eftersom anbudshandlingarna är uppgjorda så att anbuden antas enligt lägsta passagerarpris per kilometer så blir anbuden bundna till ett speciellt fordon. Om man som entreprenör får möjlighet att i efterhand komplettera med fordon som inte funnits med vid givandet av anbud så snedvrids konkurrensen. För att Beställaren skall kunna styra användningen av fordon så effektivt som möjligt så behöver anbuden ges så att antalet fordon och dess kapacitet tydligt framgår.

Fråga 3
Är det bara vid permanenta linjeförändringar som en entreprenör har rätt att ändra sin fakturering?Svar: Ja, endast om linjeförändringen är permanent är det möjligt att ändra i faktureringen.

Fråga 4
Räcker registerutdraget som redogörelse i punkt 7?Svar: Enligt anbudsförfrågan kan under bildning varande associationer inlämna anbud eller entreprenör som planerar att byta eller köpa ny bil. I dessa fall ska entreprenören bifoga en redogörelse som visar att de fordon entreprenören planerar att använda åtminstone uppfyller kraven i landskapsförordningen om skolskjutsning (ÅFS 2008:140). För övrigt är det tillräckligt om ett giltigt åländskt registerutdrag inlämnas eftersom det i det åländska utdraget framgår att fordonet uppfyller kraven för skolskjuts enligt ÅFS 2008:140.

Fråga 5
Vilka bilagor behöver lämnas in?Svar: Vad gäller förteckningen på sidan 2 i anbudsformuläret stryks kraven på intyg över betalda skatter, bilaga 3, eftersom kravet utgått p.g.a ändringar i beställaransvarslagen. Bilaga 8 eller 9 inlämnas eftersom det i regel räcker med registerutdrag men i vissa fall är nödvändigt med en redogörelse. Se vidare i svaret till fråga 4. Övriga bilagor som finns i förteckningen över bilagor behöver finnas med i anbudet.

Fråga 6
Måste man lämna både registerutdrag och redogörelse över uppfyllande av kraven i landskapsförordningen om skolskjutsning?Svar: I anbudsförfrågan punkt 7 Tekniska krav på fordon byts ordet samt mot ordet eller eftersom det i regel räcker med registerutdrag men i vissa fall är nödvändigt med en redogörelse. Se vidare i svaret till fråga 4 och 5.

Fråga 7
Är det Beställaren som skall fakturera?Svar: I anbudsförfrågan punkt 9 och i ramavtalet punkt 11.1 byts Beställaren till Entreprenören i meningen ”Om elever vid delad vårdnad skjutsas till två adresser fakturerar Beställaren utgående ifrån antalet körningar till respektive adress.”
Mathias Eriksson
Skoldirektör