Barnomsorgsavgift

Barnomsorgsavgift

Barnomsorgstaxa för Hammarlands Kommun

Godkänd av kommunfullmäktige 09.02.2012 § 33.
Träder ikraft 01.03.2012.
Kommunfullmäktige besluter att godkänna taxa för de avgifter som barnets vårdnadshavare skall betala för den av kommunen ordnade barnomsorg som barnet nyttjar enligt följande.
Barnomsorgsavgift godkänns enligt Barnomsorgslag för landskapet Åland kap. 5. (ÅFS 86/2011).

Familjens storlek (antal personer) Inkomstgräns €/mån Högsta avgiftsprocent Inkomst som ger maxavgift Inkomst som ger minimiavgift
2 1 200 11,5 3 200,00 1 286,95
3 1 400 9,4 3 846,81 1 506,38
4 1 600 7,9 4 511,39 1 726,58
5 1 800 7,9 4 711,39 1 926,58
6 2 000 7,9 4 911,39 2 126,58

I övrigt fastställs följande:

 • Maxavgiften är 230 euro för det första barnet, och 207 euro för det andra barnet.
 • En avgift per månad som är lägre än 10,- € för ett barn uppbärs inte.
 • Avgiften för deltid är 60 % av heldagsavgift, högst 25 h/vecka.
 • Avgiften för för- och eftermiddagsvård är 65 % av heldagsavgiften.
 • Syskonrabatt för barn i dagvård för det andra barnet fastställs till 10 % av avgift för det första barnet.
 • Syskonrabatt för barn i dagvård för det tredje samt eventuella ytterligare barn fastställs till 80 % av avgift för det första barnet.
 • Vid specialfritidshemmet Orion är en plats för ett barn fr.o.m. årskurs 3 avgiftsfri.
 • Förundervisningen är en integrerad del av barndagvården och vårdnadshavarna erlägger avgifter i enlighet med denna taxa även för den här verksamheten.

Uppbärande av avgiften

Full månadsavgift uppbärs alltid, dock med följande undantag:

 1. Om barnet är frånvarande p.g.a. sjukdom minst 10 verksamhetsdagar under en kalendermånad uppbärs halv månadsavgift.
 2. Om frånvaro p.g.a. sjukdom varar hela kalendermånaden uppbärs ingen avgift.
 3. Om barnet är frånvarande av annan orsak än sjukdom samtliga verksamhetsdagar under en kalendermånad uppbärs halv månadsavgift.
 4. Om barnomsorgen börjar eller slutar mitt i en kalendermånad uppbärs avgiften enligt antalet vårddagar till ett lägre belopp än månadsavgiften.
 5. Juli är den avgiftsfria månaden. Därutöver beviljas en ytterligare avgiftsfri månad under förutsättning att barnomsorgen inte nyttjas under 8 sammanhängande veckor.

Om ändring av fastställd dagvårdsavgift stadgas i Förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården § 31. (FFS 912/92).
De nya avgifterna träder ikraft 01.03.2012.