Barnomsorg

I Hammarland finns två daghem, Klaralund och Björkdungen samt ett fritidshem i Näfsby.

Barnomsorgen riktar sig till barn i åldrarna 0-6 år. Det finns småbarnsavdelning för de allra minsta, tre andra avdelningar för barn i olika åldrar samt förundervisning året före skolstart. Fritidshemsverksamheten riktar sig till elever i årskurs 1 och 2 samt även äldre barn utifrån barnets särskilda behov och bedrivs under skolans verksamhetsdagar.

Behöver ditt barn plats på daghem. Lämna in din ansökan via Wilma .Platserna fördelas utgående från familjens önskemål, barnets ålder och var det finns ledigt utrymme.

Ansökan om barnomsorgsplats kan riktas till kommunen när som helst under året. Normalt ska dock ansökan göras fyra månader innan man behöver platsen. Vid brådskande behov av plats på grund av erhållen arbete eller studieplats strävar vi efter att ordna med barnomsorg inom två veckor från ansökningsdatumet i enlighet med gällande lagstiftning.

Vid frågor, kontakta barnomsorgsledaren på tel. 018-364 529 eller via e-post jenny.sporre@hammarland.ax.

Full månadsavgift uppbärs alltid, dock med följande undantag:

  1. Om barnet är frånvarande p.g.a. sjukdom minst 10 verksamhetsdagar under en kalendermånad uppbärs halv månadsavgift.
  2. Om frånvaro p.g.a. sjukdom varar hela kalendermånaden uppbärs ingen avgift.
  3. Om barnet är frånvarande av annan orsak än sjukdom samtliga verksamhetsdagar under en kalendermånad uppbärs halv månadsavgift.”

I fall ni har frågor eller funderingar gällande barnomsorgsavgifter kan ni vända er till följande personer:

  • vad gäller beslut om avgifter och allmänna regler: barnomsorgsledare 018-364 259 eller jenny.sporre@hammarland.ax
  • vad gäller fakturafrågor eller beräkningar om avgifter: byråsekreterare 018-364 528 eller jenny.sporre@hammarland.ax 
  • vad gäller närvaro och ledigheter som påverkar avgifterna: daghemsföreståndaren och personal på respektive daghem.

Ansökan och beslut om barnomsorg:

Behöver ditt barn plats inom barnomsorgen, det vill säga på daghem eller fritidshem?

Lämna in din ansökan om barnomsorg (daghem) till kommunen via wilma,  och din ansökan om fritidshemsplats till skolföreståndaren i Näfsby. Fritidshemsplats behöver man ansöka om på nytt inför varje höst.

Daghemsplats behöver man ansöka om när du vill att ditt barn ska börja på daghemmet. Lämna även in en ny ansökan i följande situationer:

  • Ditt barn ska byta vårdtid (från heltid till halvtid eller tvärtom)
  • Din familjekonstellation ändras (barnet flyttar från en vårdnadshavare till en annan)
  • Din sysselsättning ändras på ett sätt som kan påverka ditt barns rätt till barnomsorg (nytt jobb, studieplats, arbetslöshet, företag, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet för syskon)

Gemensam ansökningsperiod gällande barnomsorg för hösten 2024

Ansök senast den 17 mars 2024!

Rätten till barnomsorg och förfarandet kring ansökan framgår av landskapslag om barnomsorg och grundskola (2020:32) 4 kap. Vissa situationer berättigar till barnomsorg enligt lagstiftningen och vid särskilda situationer kan barnomsorg beviljas om behovet kan styrkas genom till exempel intyg från KST eller ÅHS.

Ansökan om barnomsorgsplats kan riktas till kommunen när som helst under året. Normalt ska dock ansökan göras fyra månader innan man behöver platsen. Vid brådskande behov av plats på grund av erhållet arbete eller studieplats strävar vi efter att ordna med barnomsorg inom två veckor från ansökningsdatumet i enlighet med gällande lagstiftning.

Ansök gärna så fort ni vet att behov av plats föreligger för att underlätta planeringen och för att vara säker på att få plats från det datum som behovet föreligger.

Platserna fördelas utgående från barnets ålder och behov samt utifrån hur verksamheterna fungerar och var det finns lediga platser. Enligt lagstiftningen har familjerna inte någon subjektiv rätt att erhålla plats i ett visst daghem eller familjedagvård utan kommunen är endast skyldig att ordna med kommunal barnomsorg i den formen som kommunen bedömer som lämpligast. Däremot framgår det av lagstiftningen att ”Barnomsorgen ska om möjligt ordnas i den form som barnets vårdnadshavare önskar” och därför strävar vi efter att också beakta familjens eventuella önskemål om vilket daghem plats ges på.

Inskolning

Inskolning betyder den tiden då barnet tillsammans med vårdnadshavaren vänjer sig till daghemmets rutiner och miljö. Det är personalen på daghemmet som avgör hur lång tid behövs för inskolning. Den som lyfter hemvårdsstöd har rätt till hemvårdsstöd på grundnivå tills inskolningen är klar. Daghemmet ger mer information om praktiska detaljer kring inskolning.