Barnomsorg

Barnomsorg

Daghem/Fritidshem

I Hammarland finns två daghem, Klaralund och Björkdungen samt ett fritidshem i Näfsby.

 Lämna in din ansökan om fritidshemsplats till skolföreståndaren i Näfsby. Fritidshemsplats behöver man ansöka om på nytt inför varje höst. Fritidshemsverksamheten riktar sig till elever i årskurs 1 och 2 samt även äldre barn utifrån barnets särskilda behov och bedrivs under skolans verksamhetsdagar.

 Lämna in din ansökan om barnomsorg (daghem) till omsorgskansliet i KattbyBarnomsorgen riktar sig till barn i åldrarna 0-6 år. Det finns småbarnsavdelning för de allra minsta, tre andra avdelningar för barn i olika åldrar samt förundervisning året före skolstart.

 Platserna fördelas utgående från familjens önskemål, barnets ålder och var det finns ledigt utrymme.

Ansökan om barnomsorgsplats kan riktas till kommunen när som helst under året. Normalt ska dock ansökan göras fyra månader innan man behöver platsen. Vid brådskande behov av plats på grund av erhållen arbete eller studieplats strävar vi efter att ordna med barnomsorg inom två veckor från ansökningsdatumet i enlighet med gällande lagstiftning. Ansök gärna så fort ni vet att behov av plats föreligger för att underlätta planeringen och för att vara säker på att få plats från det datum som behovet föreligger.

Daghemsplats behöver man ansöka om när du vill att ditt barn ska börja på daghemmet. Lämna även in en ny ansökan i följande situationer:

  • -Ditt barn ska byta vårdtid (från heltid till halvtid eller tvärtom)
  • -Din familjekonstellation ändras (barnet flyttar från en vårdnadshavare till en annan)
  • -Din sysselsättning ändras på ett sätt som kan påverka ditt barns rätt till barnomsorg (nytt jobb, studieplats, arbetslöshet, företag, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet för syskon)

Rätten till barnomsorg och förfarandet kring ansökan framgår av landskapslag om barnomsorg och grundskola (2020:32) 4 kap. Vissa situationer berättigar till barnomsorg enligt lagstiftningen och vid särskilda situationer kan barnomsorg beviljas om behovet kan styrkas genom till exempel intyg från KST eller ÅHS

Vid frågor, kontakta barnomsorgsledaren på tel. 018-364 529 eller via e-post jenny.sporre@hammarland.ax.

Aktuellt inom barnomsorgen:

Enligt fullmäktiges beslut gäller följande:

Full månadsavgift uppbärs alltid, dock med följande undantag:

  • Om barnet är frånvarande p.g.a. sjukdom minst 10 verksamhetsdagar under en kalendermånad uppbärs halv månadsavgift.
  • Om frånvaro p.g.a. sjukdom varar hela kalendermånaden uppbärs ingen avgift.
  • Om barnet är frånvarande av annan orsak än sjukdom samtliga verksamhetsdagar under en kalendermånad uppbärs halv månadsavgift.”

Information/kontakter gällande barnomsorgsavgifterna:

I fall ni har frågor eller funderingar gällande barnomsorgsavgifter kan ni vända er till följande personer:

  • -vad gäller beslut om avgifter och allmänna regler: barnomsorgsledare 018-364 259 eller jenny.sporre@hammarland.ax
  • -vad gäller fakturafrågor eller beräkningar om avgifter: byråsekreterare 018-364 528 eller jill.facius-flojt@hammarland.ax.
  • -vad gäller närvaro och ledigheter som påverkar avgifterna: daghemsföreståndaren och personal på respektive daghem.

Inskolning:

Inskolning betyder den tiden då barnet tillsammans med vårdnadshavaren vänjer sig till daghemmets rutiner och miljö. Det är personalen på daghemmet som avgör hur lång tid behövs för inskolning. Den som lyfter hemvårdsstöd har rätt till hemvårdsstöd på grundnivå 5 dgr. Daghemmet ger mer information om praktiska detaljer kring inskolning.