Vatten & avlopp

Vatten

Kommunens vatten produceras och levereras av Ålands vatten Ab https://www.vatten.ax/ . Om ditt hushåll ska anslutas till kommunalt vatten behöver du ansöka om detta hos kommunen. Ansökningsblankett hittas längre ner på sida.

Kommunalt avlopp

Om ditt hushåll ska anslutas till kommunalt avlopp behöver du ansöka om detta hos kommunen. Ansökningsblankett hittas längre ner på sidan.

Vatten- och avloppsvattenavgifter 2024 (2023)

 • Vattenanslutning: 1.815,00 (1.760,00) € inkl. moms
 • Avloppsanslutning: 2.250,00 (2.172,00) € inkl. moms
 • Renvatten: 2,12 (2,06) € / kubik inkl.moms
 • Avloppsvatten: 4,65 (4,51) € / kubik inkl.moms
 • Grundavgift:  80,00 (70,00) € / år inkl.moms

Avgiften debiteras 3 gånger per år, 2 preliminära debiteringar som baserar sig på föregående års förbrukning, samt en slutdebitering efter att vattenmätaren blivit avläst.

För den som har så liten förbrukning att det debiteras minimiavgift skickas det ut 1 faktura på hösten efter det att vattenmätaren blivit avläst.

Vattenmätaren ägs av kommunen, men det är fastighetsägaren som ska underhålla installationen.
Fastighetsägaren får själva betala eventuella reparationer som blir nödvändiga av ett bristande underhåll.

Avläsning av vattenmätare sker i september varje år efter att  avläsningskort skickats ut. Avläsningskortet skall returneras till kommunkansli.
För dem som vistas i sin fastighet bara på sommaren går det bra att läsa av vattenmätaren tidigare och meddela mätarställningen.

Har du frågor gällande vattenfaktureringen kontakta Laila Johansson,
telefon + 358 (0)18 364 528 eller
e-post  info@hammarland.ax

Riskbedömning 

Riskbedömningen för Hammarlands kommuns vattendistribution har gjorts enligt principerna i Water Safety Plan (WSP) som rekommenderas av Världshälsoorganisationen (WHO). En riskbedömning för kommunens vattendistribution gjordes under 2022. Risker i verksamheten identifierades och bedömdes med hjälp av WSP-verktyg. Identifierade risker klassificerades mha. verktyget enligt deras allvarlighetsgrad och eventuella åtgärder diskuterades med tillsynsmyndigheten ÅMHM.

 

Riskbedömningen gås regelbundet igenom med ÅMHM, som övervakar att vattenverket har rutiner och utför åtgärder som försäkrar vattnets kvalitet och distributionssäkerhet. ÅMHM godkände riskbedömningen 21.5.2022, godkännandet ges i länken nedan.

Enskilt avlopp

Fastigheter utanför verksamhetsområde för avloppsnät måste ha enskild avloppslösning, s.k. enskilt avlopp.

Tillstånd och ansökan

Enskilt avlopp renar avloppsvatten från ett eller fåtal hushåll, motsvarande 5 – 25 personekvivalenter (pe) och kräver tillstånd från kommunen. Ansökan bör inlämnas innan ny avloppsanläggning skall installeras eller gammal byggas om. Tillstånden handhas av byggnads- och miljöinspektionen, som ger inledande anvisningar. Ansökan skall minst innehålla följande uppgifter:

 • Kontaktuppgifter
 • Föreslagen behandlingsmetod
 • Situationsplan i skala 1:500 alternativt 1:000

Ur situationsplanen bör framgå var fastigheten och avloppsanläggningen är belägna, tillfartsvägen som slamtömningsfordonen kommer att använda, eventuella befintliga och planerade dricksvattenbrunnar samt avloppsanläggningens avstånd till fastighetsgränsen

 • Ritning över anläggningen och arbetsbeskrivning över byggandet av anläggningen
 • Redogörelse för skötseln av anläggningen (tillsyn, slamtömning, eventuell kemikaliedosering)

En ny eller ombyggd anläggning skall alltid synas och godkännas av kommunen innan den kan tas i bruk.

Lagstiftning, rening och ansvar

Kraven på avloppslösningar för enskilda hushåll regleras i landskapsförordningen om miljöskydd (ÅFS 130/2008, bilaga 2)

Sedan 1.1.2014 bör följande reningskrav uppfyllas för alla enskilda avloppslösningar:

 • Fosforreduktion   minst 80 %
 • Kvävereduktion   minst 40 %
 • Reduktionen av organiska ämnen räknat som reduktion av BOD7-värde skall vara minst 90 %

Observera:

 • en slamavskiljning, t.ex. stenkista eller trekammarbrunn är inte en tillräcklig rening.
 • en infiltration eller en markbädd har en begränsad livslängd på 15 - 25 år. Livslängden varierar beroende på bl.a markförhållanden, utformning, skötsel och belastning.
 • slamavskiljare skall tömmas tillräckligt ofta, dock minst vartannat år.

Kommunen fungerar som tillsynsmyndighet.

 

Det är fastighetsägarens skyldighet och ansvar att avloppsanläggningen uppfyller kraven på rening.

 

Gemensamt avlopp (för fler än 25 pe)

Om fler än 25 personer (> 5 hushåll) använder avloppsanläggningen görs ansökan hos  Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. ÅMHM prövar ansökningar om tillstånd för eller miljögranskning av de större avloppsanläggningarna och utövar även tillsynen över dessa.

Läsvärt om avlopp

Ålands landskapsregerings  “Anvisningar för planering av enskilda avloppsanläggningar” är bra att bekanta sig med för att bilda sig en uppfattning om vad som krävs och vilka anläggningar som anses vara godkända.

Mera fakta om avlopp:

*                    Avloppsguiden, Sverige

*                    Finlands miljöcentral

Notera att Åland har egen lagstiftning så det kan finnas skillnader att beakta.