Lantbruk

Lantbruk

Lantbrukskansliet

Hammarland kommun har ett gemensamt lantbrukskansli och gemensam lantbruksnämnd tillsammans med kommunerna Eckerö, Lumparland och Föglö.

Lantbrukskansliet som finns i Kattby, sköts av lantbrukssekreterare Anders Sundqvist.

Uppgifter

Till lantbrukskansliets huvuduppgifter hör att sköta om mottagning, handläggning och utbetalning av EU- och nationella stöd till jordbruket.

Lantbrukskansliet förser Statens ämbetsverk på Åland med olika uppgifter och utredningar som krävs för att man skall kunna sköta övervakningen av de ansökta stöden. Lantbrukssekreteraren avger utlåtanden i ansökningar om avträdelsestöd och andra frågor som berör jordbruket samt utför granskningar av skörde- och hjortdjursskador.

Lantbrukssekreteraren kan nås på följande sätt:

Besök: Kommunkansliet i Kattby
Post: Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND
Tel:  018-364526
E-post: anders.sundqvist@hammarland.ax

Hemsidor/jordbruk

Nedan följer några länkar till viktiga internetsidor där du kan hitta uppdaterad information om jordbruksstöd och andra frågor som berör jordbruket.

Myndigheter

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket-Stödblanketter

Livsmedelsverket-Djurhållning

Livsmedelsverket-Blanketter för märkning och registrering av djur

JMS - Jord- och skogsbruksministeriet

LPA - Lantbrukarnas pensionsanstalt

Statens Ämbetsverk på Åland

Ålands landskapsregering - näringsliv

VIPU

Allmännyttiga organisationer

Ålands Landsbygdscentrum

SLC – Svenska lantbruksproducenternas centralförbund

SLF – Svenska lantbrukssällskapens förbund

Vattenskydd på Åland