Lantbruk

Lantbrukskansliet

Hammarland kommun har ett gemensamt lantbrukskansli och gemensam lantbruksnämnd tillsammans med kommunerna Eckerö, Lumparland och Föglö.

Lantbrukskansliet finns i Kattby och sköts av lantbrukssekreterare Anders Sundqvist.

Uppgifter

  • Till lantbrukskansliets huvuduppgifter hör att administrera mottagning, handläggning och utbetalning av jordbruksstöd till den del det gäller rikets behörighet.
  • En annan av lantbrukskansliets uppgifter är att upprätthålla livsmedelsverkets register över djurhållare och djurhållningsplatser vilket till en allt större del även handlar om hållning av hobby- och sällskapsdjur som inte omfattas av systemet för jordbruksstöd.
  • Vidare görs värderingar och utlåtanden i andra frågor inom jordbruk som exempelvis i samband med anmälningar om skador förorsakade av onormala väderförhållanden, hjortdjur och  fåglar på odlingar inom jordbruket.

Lantbrukssekreteraren kan nås på följande sätt:

Besök: Kommunkansliet i Kattby

Post: Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND

Tel:  018-364526

E-post: anders.sundqvist@hammarland.ax

Hemsidor/jordbruk

Nedan följer länkar till viktiga internetsidor där du kan hitta uppdaterad information om jordbruksstöd och andra frågor som berör jordbruket.

Myndigheter

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket-Stödblanketter

Livsmedelsverket-Djurhållning

Livsmedelsverket-Blanketter för märkning och registrering av djur

JSM - Jord- och skogsbruksministeriet

LPA - Lantbrukarnas pensionsanstalt

Statens Ämbetsverk på Åland

Ålands landskapsregering - näringsliv

VIPU

Allmännyttiga organisationer

Ålands Landsbygdscentrum

SLC – Svenska lantbruksproducenternas centralförbundSLF – Svenska lantbrukssällskapens förbund

Vattenskydd på Åland