Förtroendevalda

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. I kommunfullmäktige sitter folkvalda förtroendevalda vilka väljs vart fjärde år.

Alla är välkomna att lyssna på kommunfullmäktiges möten.

Kommunfullmäktiges huvudsakliga uppgifter är att;

  • fastställa kommunens budget och besluta hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala,
  • besluta vilka nämnder som ska finnas. Kommunfullmäktige kan besluta att de uppgifter som kommunen tilldelats enligt lag skall skötas av en nämnd eller av kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden ska dock enligt lag finnas, 
  • välja ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna, 
  • välja revisorer som granskar kommunens verksamhet.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens huvudsakliga uppgifter är att;

  • ansvara för kommunens förvaltning och ekonomi, 
  • bevaka kommunens intressen, företräda kommunen och föra kommunens talan,
  • verkställa fullmäktiges beslut.

Under kommunstyrelsen finns en förvaltning med tjänstemän vilka leder verksamheten.  

Nämnderna

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen, förbereder ärenden som ska beslutas av styrelsen och genomför beslut som fattas i styrelsen och fullmäktige.