Hemundervisning

Anmälan om hemundervisning

LL om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2020:32) jämte efterföljande uppdateringar tillsammans med Ålands läroplan för grundskolan reglerar villkoren för hemundervisning på Åland. Medlemskommunerna inom SÅUD och kommunalförbundet SÅUD köper fr.o.m. 1.1.2024 tillsynstjänster för hemundervisningsbarn från Mariehamns stad. Tillsynen sker i Mariehamn.

En anmälan om att läroplikten fullgörs genom hemundervisning ska läsårsvis skickas in till förbundskansliet (info@saud.ax) senast den 15 augusti. Till anmälan ska fogas en plan över hur vårdnadshavaren ska ordna undervisningen så att hela läroplikten fullgörs. Vid byte av bosättningskommun ska vårdnadshavaren tillställa den nya kommunen den senaste redogörelsen enligt (ÅFS 2020:32) 29 § 1 mom. i del III över barnets utveckling och framsteg.

Förbundskansliet ansvarar för att vårdnadshavarna tillsänds en bekräftelse om att kommunen/kommunalförbundet mottagit anmälan om hemundervisning samt meddelar Mariehamns stads tillsynsenhet detta per e-post under adress: hemundervisning@mariehamn.ax. Förbundskansliet delger Mariehamns stads tillsynsenhet all nödvändig information om de hemundervisade barnen som tillsynsenheten behöver för att kunna genomföra sitt uppdrag. 

Elevhälsotjänster erbjuds via hemkommunen. För att få kontakt med skolhälsovårdare, psykolog eller kurator kontaktar du skolledaren i kommunens eller kommunalförbundets egna skola. 

 Om barnet inte har svenska som modersmål kan barnet få delta i förberedande språkundervisning i kommunens eller kommunalförbundets egna skola.

Efter varje termin delger Mariehamns stad kommunerna/kommunalförbundet en skriftlig generell lägesrapport över kommunernas/kommunalförbundets samtliga hemundervisade barn. Om hemundervisningen avbryts ankommer det på hemkommunen att ordna med skolplatser för de barn vars hemundervisning avbrutits. Om barnets framsteg är väsentligt lägre än man kan förvänta sig ska föräldrarna meddelas detta så att de kan förbättra barnens kunskaper och förmågor under följande termin. Om barnets lärande under ett läsår uppvisar allvarliga brister och kommunen anser att läroplikten inte fullgörs kan kommunen avbryta hemundervisningen och då måste barnet komma till skolan.

Jomala den 12 januari 2024

Mathias Eriksson, utbildningschef