LEDIGA JOBB

LEDIGA JOBB

Närvårdare
Äldreomsorgen i Hammarlands kommun / Hammargårdens effektiverat serviceboende för äldre söker en ordinarie Närvårdare 100 % av heltid för periodarbete med tillträde 16.6.2022 eller enligt överenskommelse.

Personalen vid servicehuset jobbar i servicehuset samt ute på byn i hemtjänsten. Arbetstiden är periodarbete i vilket ingår kvälls- och helgarbete. Körkort krävs.

Du bör vara behörig närvårdare, registrerad i Valvira eller med en ansökan under behandling hos Valvira.

Uppgiften kräver påvisat skydd mot sjukdomen covid-19 i enlighet med 48 a § lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016). Du bör vara trygg i din yrkesutövning, positiv till förändringar, utvecklingsvillig, flexibel och ha lätt för att samarbeta. Du bör kunna arbeta såväl i grupp som självständigt.

Du bör även vara villig att ta emot delegeringar från ÅHS, för att kunna utföra de sjukvårdsuppgifter som delegeras av hemsjukvården.

Lön och avtal enligt AKTA.

HAMMARLANDS KOMMUN

lediganslår

1. Ånyo en tillsvidare tjänst som speciallärare fr.o.m. 1.8.2022 under förutsättning att kommunfullmäktige inrättar tjänsten. Tidigare inlämnade ansökningar beaktas vid tillsättandet av tjänsten.

2. Ånyo en tillsvidare tjänst som specialklasslärare fr.o.m. 1.8.2022. Tidigare inlämnade ansökningar beaktas vid tillsättandet av tjänsten.

3. En tidsbunden befattning som elevassistent i specialklassen (ca 77 % av heltid) under tiden 11.8.2022 - 8.6.2023.

4. En tillsvidare befattning som fritidspedagog (ca 60 % av heltid) i fritidshemsverksamheten i Hammarland fr.o.m. 11.8.2022.

Upplysningar: Skolföreståndare Ida Fyrqvist 0457 3459 413, E-post: ida.fyrqvist@saud.ax

På tjänsterna och befattningarna tillämpas maximal prövotid. Ansökan med CV och behörighetsintyg skall inlämnas senast den 19.4.2022, under adress: Förbundskansliet, Skolvägen 5, 22150 JOMALA eller per e-post: info@saud.ax. Den som blir vald skall lämna föreskrivet straffregisterutdrag och läkarintyg.

Jomala den 4.4.2022

Utbildningsnämnden i Hammarland
 

 

 

Kommunstyrelsen i Hammarland lediganslår en tillsvidare anställd byråsekreterare på heltid i arbetsavtalsförhållande fr.o.m. 2.5.2022 eller enligt överenskommelse.

Det lediganslagna arbetets arbetsplats är i kommunkansliet. Kompetenskrav är lämplig yrkesinriktad grundexamen eller tidigare examen eller tillräcklig förtrogenhet med redovisning, fakturering och kommunalförvaltning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter är försäljningsreskontra med fakturering samt cirkulationen av inkommande fakturor. Diarieföring och arkivering utgör ett centralt ansvarsområde. För arbetet finns en godkänd arbetsbeskrivning som kan läsas på www.hammarland.ax/kommunen/lediga-jobb nedan.

AKTA avtalet gäller för arbetet.

Arbetstiden är 36,25 timmar/vecka och den uppgiftsrelaterade lönen 2.567,33 €/månad.

Ansökan, CV, utbildningsbevis och arbetsintyg vilka sökanden vill referera till skall vara kommunen tillhanda per e-post till info@hammarland.ax eller adressen Hammarlands kommun, Klockarvägen 3, 22240, senast måndagen den 4.4.2022 kl. 23.59.

Kommunstyrelsen

_______________________

En ordinarie tjänst som omvårdnadsledare/sjukskötare (YH) för Hammargården/hemservicen 80 % av heltid med tillträde enligt överenskommelse:

Äldreomsorgsnämnden i Hammarlands kommun lediganslår:

-          en ordinarie tjänst som omvårdnadsledare/sjukskötare (YH) för Hammargården/hemservicen 80 % av heltid med tillträde enligt överenskommelse

Hammarlands kommun är en växande kommun i västra Åland med ett invånarantal på cirka 1600. Äldreomsorgen i kommunen består av hemservicen med stödservice och närståendevård samt Hammargårdens effektiverade serviceboende med 31 platser efter tillbyggnationen. Äldreomsorgen i Hammarlands kommun är i expansionsfas med tillbyggnation av Hammargårdens effektiverade serviceboende, utvecklande av demensvården och utökning av hemservicen i fokus. I detta läge vill Hammarlands kommun satsa på att utveckla verksamheten och styra upp klientarbetet och har därför inrättad en ny tjänst som omvårdnadsledare från och med 1.2.2022 som nu härmed lediganslås.

Omvårdnadsledaren kommer att vara direkt underställt kommunens äldreomsorgsledare och tjänstgöra i nära samarbete med ledning för Hammargården/hemservicen som består av föreståndaren och närvårdarkoordinatorn. Vid behov vikarierar omvårdnadsledaren äldreomsorgsledaren och föreståndaren inom äldreomsorgen samt bistår med övriga administrativa uppgifter. Till tjänsteuppgifter tillhör följande:

- Ansvara för styrning av klientarbete i enlighet med äldrelagen (2020:9) för Åland § 22 inom operativ äldreomsorg i form av handledning och ledning av personal kring tillämpning av lagstiftning, riktlinjer osv.

- Handläggning administrativa ärenden inom sina ansvarsområden i enlighet med gällande lagar och förordningar.

- Bedömning av vård- och omsorgsbehovet samt vårdplaneringar både i och utanför ESB i samarbete med föreståndaren, gällande särskilt framför allt demenssjuka och multisjuka klienter.

- Klientarbete samt överförda medicinska uppgifter gällande framför allt demenssjuka och multisjuka klienter i serviceboendet.

Tjänstebeskrivning finns som bilaga.

Behörig till tjänsten är den som har sjukskötare YH - eller motsvarande äldre examen och är Valvira-registrerat. Du bör ha erfarenhet av klient/patient/vårdarbete och äldreomsorg och gärna också av lednings- och administrationsuppgifter. B-körkort är önskvärt eftersom hembesök ute i byarna och vårdplaneringar och andra möten utanför Hammargården förekommer.

Vi söker dig som är trygg i din yrkesutövning, självständig, positiv till förändringar, utvecklingsvillig och bekväm med rollen som tjänsteperson och ledare. Du är flexibel, ansvars- och initiativtagande och har lätt för att samarbeta med övrig ledning och personal, med ÅHS och med övriga samarbetspartners. Ett genuint intresse för att arbeta med äldre människor är en förutsättning. Eftersom tjänsten är ny så finns det goda möjligheter i detta skede att vara med i uppstarten av nya avdelningar och utformande av verksamheter från början.

Lön och avtal är enligt lönegrupp 04SOS030 och den uppgiftsrelaterade lönen är fastställt till 3 340,00 € för heltid.

Arbetstid är vardagar dagtid 80 % av 38,25 timmar per vecka.

Tillträde sker snarast enligt överenskommelse, helst inom aprilmånad.

Kommunen kan vid behov hjälpa med att hitta bostad.

Sedvanlig ansökan med CV och intyg som bestyrker behörighet lämnas till äldreomsorgsnämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, Kattby, 22240 HAMMARLAND eller till e-post paivi.abbas@hammarland.ax. Sista ansökningsdag är 22.3.2022 kl. 16.00. Observera dock att rekryteringsprocessen kan komma att starta redan under ansökningstiden.

Närmare uppgifter ger äldreomsorgsledare Päivi Abbas, tel: 018-364 259, paivi.abbas@hammarland.ax och föreståndare inom äldreomsorg Jenny Olofsson-Engblom, tel: 018-36 259, hammargarden@hammarland.ax.

 

En ordinarie tjänst som daghemsföreståndare för daghemmet Björkdungen 100 % av heltid med tillträde 1.7.2022:

Utbildningsnämnden i Hammarlands kommun lediganslår:

-          en ordinarie tjänst som daghemsföreståndare för daghemmet Björkdungen 100 % av heltid med tillträde 1.7.2022

Hammarlands kommun är en växande kommun i västra Åland med ett invånarantal på cirka 1600. Barnomsorgen i kommunen består av två daghem, Björkdungen och Klaralund i byn Näfsby med sammanlagt cirka 75-90 barnomsorgsplatser. För daghemmet Björkdungen söker vi nu en ordinarie daghemsföreståndare som tjänstgör dels som ledare och administratör för verksamheten med cirka 12 anställda och dels som en kollega i barngrupp. Till tjänsteuppgifter tillhör bland annat att:

-          ansvara för verksamheten i daghemmet

-          leda personalen och det dagliga arbetet

-          utföra tillhörande administrativa uppgifter enligt direktiv och bestämmelser

-          planera och genomföra pedagogisk verksamhet i barngrupp.

Behörig som daghemsföreståndare är enligt landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (2020:99) § 15 del V den som:

1) uppfyller behörighetsvillkoren för lärare i barnomsorgen enligt 16 § eller behörighetsvillkoren för socionom i barnomsorgen enligt 18 §,

2) har slutfört studier i ledarskap och/eller förvaltning som omfattar minst 25 akademiska poäng eller en examen i undervisningsförvaltning som omfattar 15 studiepoäng,

3) har avlagt ett godkänt prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning samt har

4) har tillräcklig erfarenhet av omsorg och fostran av barn i daghem.

Du bör ha erfarenhet av barnomsorg och gärna också av lednings- och administrationsuppgifter. Vi söker dig som är trygg i din yrkesutövning, självständig, utvecklingsvillig och bekväm med de olika rollerna som tjänsteperson, ledare och pedagog. Du behöver kunna samarbeta med dina kollegor, vårdnadshavare, kommunens ledning och kansliet samt övriga samarbetspartners.

Den som blir vald ska uppvisa straffregisterutdrag.

Lön och avtal är enligt lönegrupp 05VKA020 och den uppgiftsrelaterade lönen är fastställt till 3 039,41 € för heltid.

Arbetstid är vardagar dagtid 100 % av 38,25 timmar per vecka.

Tillträde sker 1.7.2022.

Sedvanlig ansökan med CV och intyg som bestyrker behörighet lämnas till utbildningsnämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, Kattby, 22240 HAMMARLAND eller till e-post paivi.abbas@hammarland.ax. Sista ansökningsdag är 22.3.2022 kl. 16.00. Observera dock att rekryteringsprocessen kan komma att starta redan under ansökningstiden.

Närmare uppgifter ger barnomsorgsledare Päivi Abbas, tel: 018-364 259, paivi.abbas@hammarland.ax.

 

En ordinarie befattning som köksbiträde för Hammargården 100 % av heltid med tillträde från 18.4.2022:

Hammarlands kommun lediganslår följande:

Ordinarie tillsvidare befattning som köksbiträde 100 % av heltid med tillträde enligt överenskommelse, dock senast från och med 18.4.2022 för Hammargårdens effektiverade serviceboende.

Köksbiträdet i Hammargårdens effektiverade serviceboende arbetar med alla förekommande kökssysslor enligt befattningsbeskrivning i Hammargårdens kök som tillagar mat för de boende i Hammargården samt för hemmaboende äldre. Således ingår det i arbetet att förbereda frukost, fika, sallader och kvällsmål, baka bröd och kaffebröd, servera och diska samt hålla rent i köksutrymmen. Maten lagas av de anställda kockarna men vid behov bör du kunna vara flexibel och hjälpa till med alla sysslor som kan förekomma.

Du som söker bör ha hygienpass samt relevant erfarenhet av uppgifterna i fråga. Du bör vara trygg i din yrkesutövning, utvecklingsvillig och flexibel samt kunna arbeta självständigt men även kunna kommunicera och samarbeta med ledningen och dina kollegor i serviceboendet, kockarna, närvårdarna, och lokalvårdarna.

Arbetstiden är i periodarbete i vilket ingår helgarbete, i snitt 38,25 timmar i veckan, med arbetstid cirka 7.30-17.00.

Lön och avtal enligt AKTA, för närvarande 2147,33 euro för heltid.

Ansökan med CV lämnas till äldreomsorgsnämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, Kattby, 22240 HAMMARLAND eller till e-post info@hammarland.ax med text köksbiträde på ämnesfältet. Sista ansökningsdag: 14.3.2022 kl. 16.00. Observera dock att rekryteringsprocessen kan komma att starta redan under ansökningstiden.

Närmare uppgifter ger föreståndare inom äldreomsorgen Jenny Olofsson-Engblom tel. 018-36 259 eller hammargarden@hammarland.ax.

 

JOBBANNONSINFORMATION VIA AMS.AX: