Hemservice

Om du på grund av sjukdom, nedsatt funktionsförmåga eller någon annan orsak  behöver hjälp i hemmet kan du ansöka om hemservice. Hjälpen kan bland annat bestå av omvårdnad, hjälp med måltider eller tillsynsbesök.

Målsättningen för Hammarlands kommun är att kunna erbjuda hemservice i kommunen för att möjliggöra kvarboende i det egna hemmet så länge som möjligt samt att erbjuda närståendestöd till anhöriga som hjälper sin anhörig. Nästa steg är att erbjuda hemservice i kommunens pensionärslägenheter, serviceboende eller omsorgsboende.

Hemservicen bedöms utgående från vårdbehov. Personal från kommunens äldreomsorg gör ett hembesök och skriver en vård- och serviceplan som utgör grund för vårdbedömningen. Dina anhöriga kan vara med på mötet. Vård- och serviceplanen utgör sedan också grunden för hemservicens avgift. För att erhålla hemservice, kontakta omvårdnadsledaren på Hammargården på telefon 018-364579.