Kommunen

Invånarna är kommunens viktigaste del. I Hammarland bor det ca 1.600 invånare. För invånarna ordnar kommunen service. Kommunens service har utvecklats mycket under senaste årtiondena. Tidigare var kommunens verksamhet inriktad mest på skola och sociala frågor. Idag arbetar största delen av kommunens personal inom barnomsorgen. Kommunen har nyligen byggt ut serviceboendet Hammargården för  att utveckla äldreomsorgen. Därtill har kommunen en bra skola, aktiv fritidsverksamhet för barn samt även ett bibliotek med ett bra utbud.

Lokalförvaltning

Kommunens verksamhet bygger på en demokratisk lokalförvaltning. Vart fjärde år ordnas val av 15 kommunfullmäktige vilka representerar kommuninvånarna. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelse och nämnder för att ansvara för olika förvaltningar. Tack vare det här finns det en stor möjlighet att i praktiken vara med och påverka kommunens verksamhet. Lokalförvaltningen har en lång tradition på Åland.